Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Composició:

  • El/la director/a del centre, que n’és el/la president/a.
  • Cap d’estudis
  • El/la secretari/a del centre amb veu i sense vot
  • Un representant de l’Ajuntament
  • Un/a pare/mare designat per l’AMPA
  • 6 professors/es elegits pel Claustre
  • 3 pares/mares d’alumnes
  • 3 alumnes
  • un representant del personal d’administració o serveis (PAS)

 

Enllaç al consell escolar (gencat).

Enllaç al departament d’educació (gencat).