Activitats extraescolars

Normativa general

 • La programació general d’aquelles activitats escolars que es portin a terme fora del recinte del centre o que interrompin l’horari lectiu habitual, s’haurà de fer a
  començament de curs o amb prou antelació, i haurà de ser aprovada pel consell
  escolar.
 • En el marc d’aquesta programació, les activitats concretes les autoritzarà el director/a i les comunicarà al consell escolar en la primera reunió d’aquest.
 • Les activitats que directament o indirectament afectin tot el centre, s’hauran de comunicar a la delegació territorial corresponent en un termini de 15 dies d’antelació.
 • L’horari d’activitats escolars programades i aprovades pel consell escolar respectarà l’horari setmanal general establert per al professorat, i tindrà per al professorat la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de treball.
 • L’alumnat menor d’edat que participi en activitats fora del centre, li caldrål’autoritzaci6 escrita del pare, de la mare o del tutor/a legal.
 • Quan en una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre organitzarà l’atenció educativa d’aquests darrers mitjançant els professors/es que quedin alliberats d’obligacions docents per absència d’alumnes del centre i el professorat de guàrdia.
 • Es recorda que, perquè els viatges escolars siguin coberts per I ‘assegurança escolar, cal trametre prèviament a la corresponent oficina de I’Institut Nacional de la Seguretat Social (INNS) la relació d’alumnes, les dates i I’itinerari.
 • En les sortides, la relació d’alumnes/professorat-acompanyant serà de 20/1 en l’ ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El consell escolar del centre, justificant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d’aquesta relació. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. En cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es conformarà a les seves característiques.
 • No es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser necessàriament un professor o professora, Ilevat d’aquelles situacions en que el consell escolar pugui determinar altres condicions.

 

Normativa específica del centre

 • Es consideren activitats extraescolars les següents:
  • Les incloses en les programacions de les àrees. Aquestes sortides són obligatòries per als alumnes de l’assignatura organitzadora. Precisament per això, s’haurà de procurar que les despeses no siguin excessivament elevades.
  • Les de convivència: tutoria, final de curs… Els tutors/es procuraran organitzar-ne una cada any.
  • Les sortides de fi de cicle: 2n i 4t d’ESO. En el cas de batxillerat, en la primera reunió del tutor o la tutora amb les famílies se sondejarà l’opinió dels pares i mares respecte a fer un viatge durant el batxillerat i, en cas afirmatiu, si realitzar-lo a Ir o a 2n. Es recorda que en qualsevol cas aquesta sortida haurà de complir tots els requisits necessaris: professorat acompanyant, no ha d’afectar les activitats habituals i ha de participar- hi més del 50% de l’alumnat.
  • Les activitats generals i de participació a nivell de tot el centre: Fira d’Hivern, Carnaval, festa de fi de curs, Jornada Cultural (Sant Jordi)… Impliquen la participació de tot l’alumnat i professorat del centre. El/La cap d’estudis confeccionarà un horari especial per a aquell dia.
 • Es tindran en compte els següents aspectes generals:
  • A principi de curs, a proposta de la direcció i en funció del calendari escolar vigent, el claustre establirà les dates més adients per celebrar, si s’escau, les activitats generals a nivell de tot el centre (Fira d’Hivern, Carnaval, Sant Jordi, fi de curs…).
  • Paral·lelament, cada àrea elaborarà el calendari d’activitats per a tot el curs, a ser possible desglossat per trimestres i indicant les dates corresponents.
  • El/La coordinador/a d’ activitats i serveis, recollint les propostes dels diferents departaments i tutors/es, elaborarà la programació anual d’activitats extraescolars que haurà de ser aprovada en el primer consell escolar que se celebri.
  • En el cas que un professor/a o tutor/a no hagi establert prèviament les dates d’una activitat concreta, o no hagi previst a principi de curs l’activitat, caldrà que, amb antelació, comuniqui la intenció al coordinador/a d’activitats. Aquestes activitats, no concretades ni previstes a principi de curs, hauran de ser aprovades en el consell escolar o en la Permanent.
  • També, amb suficient antelació, es passarà a cada alumne/a una circular indicant el lloc de visita, el cost i l’horari. En qualsevol cas, els alumnes hauran de tornar degudament signat l’imprès d’autorització familiar.
  • L’ordre de preferència a l’hora d’escollir el professorat acompanyant serà el següent:
   • Professorat de l’assignatura/es implicada/es.
   • Tutors i tutores.
   • Altres professors/es que no ocasionin un problema important en l’horari de classes del centre.
  • Quan la sortida sigui dins la ciutat i el nombre d’alumnes sigui igual o inferior a 10, hi podrà anar un sol professor/a acompanyant.
  • Les despeses de transport i manutenció del professorat seran cobertes per l’alumnat. En últim cas, l’institut haurà de cobrir les despeses del professorat.
  • Preferentment, en el cas de sortides de tot el grup classe, es recomana que els alumnes del curs corresponent que no hi assisteixin es quedin a casa. De tota manera, el centre restarà obert per als alumnes que no hi vagin. Aquests seran atesos pel professorat que hauria de fer classe a l’alumnat de la sortida.
  • El professorat organitzador o el tutor/a podran preveure la possibilitat de la no assistència d’un alumne/a que, pel seu comportament durant el curs, hagi demostrat una actitud negativa. En aquest cas, s’ha de comunicar per escrit a la família d’acord amb el model que es troba a la sala del professorat.
  • En la sortida de final de curs i d’etapa no hi podrà anar aquell alumne/a que ha estat motiu d’obertura d’expedient.
  • En les sortides de més d’un dia de durada s’haurà d’organitzar una sessió informativa prèvia per a les famílies de l’alumnat autoritzat a la sortida.
  • L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), mitjançant els seus representants específics, podrà col·laborar i participar en les activitats organitzades pel centre.
  • No es podrà realitzar cap sortida on no s’inscrigui com a mínim el 50% de l’alumnat.
  • S’ha d’omplir el full de sortida (els fulls son a la sala del professorat). Cal incloure el professorat acompanyant per preveure les guàrdies. El coordinador/a d’activitats extraescolars és l’encarregat d’avisar el/la cap d’estudis i a secretaria. També s’encarregarà d’apuntar-ho a la pissarra de la sala del professorat.
  • Cal preveure el tipus de transport necessari per a la sortida:
   • Si és amb autocar, cal avisar el coordinador/a d’activitats tan aviat com sigui possible per reservar-lo.
   • Si és amb transport públic, es pot utilitzar la targeta que permet un descompte (El tiquet és individual, amb un viatge d’anada i un de tornada). Per això, cal demanar al coordinador/a d’activitats un full especial, preveure el nombre d’alumnes i la data. El professorat que organitza la sortida cal que vagi al Punt de Servei de Transports de BCN per comprar les targetes individuals.
  • El professorat organitzador de la sortida controlarà els comprovants de pagament i les autoritzacions de les famílies.
  • Quan s’hagin reunit tots els comprovants, el professor/a organitzador de la sortida els lliurarà al coordinador/a d’activitats i aquest farà el xec que correspon al pagament de la sortida.