Objectius del Pla Anual

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius.
1.1.- Millorar el pla de formació de centre.
1.2.- Millorar el projecte curricular de centre de manera que doni resposta en cada moment a les necessitats dels alumnes.
1.3.- Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixin a cada etapa i entre etapes.
1.4.- Avançar en innovació educativa i en la incorporació de noves metodologies a l’aula.

 

Objectiu 2: Millorar la cohesió social.
2.1.- Avançar en el model singular de tutoria compartida del centre.
2.2.- Millorar l’elaboració i l’aplicació dels plans individuals.
2.3.- Millorar el tractament de la disciplina i la gestió d’incidències del centre.

 

Objectiu 3: Fomentar la participació de tota la comunitat educativa.
3.1.- Fomentar la participació d’alumnes i famílies en la vida del centre.
3.2.- Fomentar les activitats de participació dels alumnes en activitats externes al centre.
3.3.- Fomentar la participació de l’equip docent de professors en el centre.

 

Objectiu 4: Fer del Brugulat un punt de referència de la vida educativa, cultural, industrial i associativa de la ciutat.
4.1.- Avançar en la millora del pla de comunicació.
4.2.- Millorar la difusió dels estudis postobligatoris.
4.3.- Consolidar l’oferta d’FP a la comarca.
4.4.- Potenciar les activitats culturals fora de l’horari lectiu, obertes a la comunitat educativa i a tota la ciutat, amb la biblioteca com a eix dinamitzador.

 

Objectiu 5: Avançar en la millora de la gestió i organització del centre.
5.1.- Avançar en la millora del sistema de gestió de centre.
5.2.- Millorar les infraestructures, serveis i equipaments del centre.