GEP

Per tal d’augmentar la competència comunicativa en l’alumnat, incrementant el grau d’exposició a les llengües estrangeres, La Tordera participa des del curs 2017/2018 en el programa d’innovació educativa GEP (Generació Plurilingüe).

Un grup de professors de l’ESO rep la formació corresponent els dos primers cursos del programa i estableix un pla d’acció que serveix de base d’orientació per a la consecució dels objectius al llarg dels tres primers cursos i de la seva posterior implementació: Pla d’Acció GEP La Tordera

A La Tordera, es participa al programa des de l’àrea d’Anglès i des de l’àrea de Francès.

Els dos primers cursos (2017/18 i 2018/19), quan les sessions formatives són presencials, el nostre equip GEP (impulsor del programa) va ser – des de l’àrea d’Anglès: Isabel León, com a especialista; Marc de Pedro (CLIL – Physical Education); Albert March (CLIL – Sciences: Biology) i, des de l’àrea de Francès: Lourdes Romero, com a especialista (EMILE – Éthique); Illa Pomares (EMILE – Sciences sociales). En el tercer curs del programa s’afegeix al grup d’Anglès la professora de Tecnologia, Yolanda García.

OBJECTIUS

  • Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera
  • Facilitar la cooperació docent, entre el professor de la matèria i l’especialista
  • Intercanviar experiències amb altres centres
  • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre

El professorat implicat incorpora a la docència estratègies AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), reforçant el treball cooperatiu, proposant pautes per a la intercomprensió, desenvolupant projectes globals de caràcter transversal i permetent un augment de la competència en llengua estrangera, oferint a l’alumnat un context d’immersió. Es pretenia també poder comptar amb algun auxiliar de conversa, però no ens ha estat atorgat pel Departament al llarg del programa.

EL PLURILIGÜISME A L’IE LA TORDERA

Entenem, per competència plurilingüe i intercultural, la capacitat per comunicar-se per escrit o oralment en qualsevol de les llengües que s’aprenen al nostre Institut Escola: català, castellà, anglès i francès; la capacitat per reconèixer trets identitaris de les cultures que tenim pròximes i l’interès per aquestes, el respecte i l’adaptabilitat.

En el nostre centre, es duen a terme diferents actuacions al llarg del curs, per donar visibilitat a la diversitat lingüística i a la riquesa que això suposa. A més, des de fa alguns cursos que s’imparteix una part de les assignatures de Socials i Ètica en francès, a 3r i 4t d’ESO (alumnes d’opció segona llengua estrangera). També, es manté correspondència i es fa intercanvi amb escoles estrangeres. El curs 2017/2018, ens inscrivim al programa GEP, per tal de tenir la formació i els instruments necessaris per consolidar el que ja s’havia començat a fer amb les àrees de Socials i Ètica, i ampliar-ho a Biologia i Educació física, en anglès. Al curs 2019/2020, darrer curs del programa, s’inclou la matèria de Tecnologia de 1r i 2n d’ESO.

REPTES DEL SEGLE XXI

Treballem per a que els nostres alumnes millorin els resultats en competència lingüística, però, també, i gràcies a això, que desenvolupin altres competències clau per al s. XXI, amb una actitud de motivació i d’interès per tot allò que els és desconegut.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

“Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur.”

Nelson Mandela