Transport escolar

El Consell Comarcal gestiona el transport escolar per l‘alumnat que ve de Darmós. Aquest s‘organitza d‘acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig.

El centre lliura el calendari i l‘horari escolar al Consell Comarcal per tal d‘organitzar el servei.

S‘informarà al Consell Escolar de la concreció anual resultant de l‘organització i funcionament del transport.

Els monitors/es de l‘autocar són els responsables del bon funcionament d‘aquests.

En casos de comportaments greument perjudicials per a la convivència, l‘alumne/a pot ser expulsat temporal o definitivament del servei de transport escolar.

La valoració del funcionament d‘aquest servei s‘inclourà a les respectives memòries anuals i serà tinguda en compte per a l‘elaboració de successives propostes de transport escolar.