Menjador escolar

 El centre disposa de menjador escolar, que s’organitza d’acord al que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l‘empresa responsable elabora a l’efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l’organització dels àpats com el desenvolupament d’activitats educatives de lleure per part de l’alumnat.

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l‘AMPA. L‘empresa de càtering és l‘encarregada de servir el menjar i gestionar els monitors del menjador.

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del Consell Escolar del centre, sota el control i supervisió de la comissió de menjador. El reglament del menjador recull l‘organització concreta de grups, horaris, espais disponibles, etc. del centre.

 Pel que fa a l’alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes en aquest NOFC.

 L‘horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l’alumnat està sota la responsabilitat de l’equip de monitores que l’empresa estipuli.

 És responsabilitat de l‘empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació, si s‘escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador.

 En casos de comportaments greument perjudicials per a la convivència, l‘alumne/a pot ser expulsat temporal o definitivament del servei de menjador escolar.

 La valoració del funcionament d‘aquest servei s‘inclourà a les respectives memòries anuals.

 El centre facilitarà, quan sigui el cas, la documentació necessària per aportar-la al Consell Comarcal per sol·licitar l‘ajut corresponent.

A continuació teniu el document sobre la reglamentació del menjador escolar :

Reglament del menjador escolar