Educació amb Valors

EDUCACIÓ EN VALORS

 

  • Solidaritat i cooperació

Els alumnes aprendran a respectar i compartir el material comú i les instal·lacions. Els alumnes tindran un material comú que compartiran. Es fomentaran els grups de treball. S’ inculcaran actituds de respecte i acceptació envers els companys/es.

  • Participació activa

En la vida de la classe i de l’ escola en general. Es fomentarà la participació en les activitats formatives organitzades fora de l’ escola.

  • Llibertat

Es potenciarà la manifestació de les pròpies opinions, argumentant-les, expressant el desacord davant del que es creu injust. Es fomentarà la llibertat d’ acció dels alumnes, dins d’ un àmbit de respecte envers les normes de convivència establertes en el centre.

  • Educació per la pau

S’ evitaran els jocs violents. S’ inculcarà el valor del diàleg i la tolerància com a mitjà per resoldre els problemes de la pau en el món, mitjançant la informació i la discussió.

 

  • Esperit crític i responsable

Es fomentarà l’ esperit crític dels alumnes educant-los per tal que l’ exercitin amb llibertat i de manera responsable. S’ educarà potenciant la responsabilitat de l’ alumne respecte si mateix, el seu treball i l’ escola.

  • Educació Ambiental

Educació ambiental integrada dins de les matèries curriculars, amb l’ objectiu d’ inculcar els coneixements, la comprensió, els valors i les aptituds necessàries per facilitat la participació en la recerca de solucions als problemes ambiental.

  • Que l’ escola sigui una experiència gratificant

Inculcant a l’ alumne el valor de l’ esforç i del treball com a font de satisfacció personal. Exigint a l’ alumne d’ acord amb les seves possibilitats. Valorant més els aspectes positius que els negatius. Tenir una relació cordial i respectuosa entre tots els membres de la comunitat escolar, intentant donar resposta a les necessitats i les aspiracions dels alumnes.