PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ

Sol.licitud de preinscripció

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril

Documentació: 

  1. El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. . El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

  1. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

MATRÍCULA

Matriculació: Del 20 al 26 de juny

Documentació:

Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

  • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  • Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.