L’escola

L’Escola Riu d’Or és una escola pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat que es regeix per les normatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre centre es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs pares, mares o tutors.