Documents

Autorització medicaments
Justificant de faltes
Autorització recollida d’alumnes per menors d’edat
Autorització recollida d’alumnes
Projecte Educatiu de Centre (PEC) (Aprovat el 27 de juny de 2019)
Carta de Compromís

Projecte Lingüístic de Centre

Pla TAC

Pla d’organització curs 2020-2021

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE. NOFC
1. INTRODUCCIÓ
2. PROJECTE EDUCATIU
2.1 Revisió, actualització i aprovació
3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
3.1 Òrgans unipersonals de Direcció
3.2 Òrgans col·legiats de participació en el Govern i la Gestió de l’Escola
4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE L’ESCOLA
4.1 Organització del professorat
4.2 Avaluació 
4.3 Criteris d’atenció a la diversitat 
4.4 Projecte lingüístic
4.5 Activitats complementàries, excursions i colònies
4.6 Projectes d’escola
4.7 Organització dels agrupaments dels alumnes
4.8 SEP
4.9 Festes i/o activitats conjuntes
4.10 Formació del professorat
4.11 Coordinació amb altres nivells educatius
5. PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE
5.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals
5.2 Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en el centre
5.3 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
6. DE L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT
6.1 De l’alumnat
6.2 Del professorat
7. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
7.1 Informació a les famílies
7.2 Associació de famílies d’alumnes (AFA)
7.3 Pares delegats
7.4 Carta de Compromís Educatiu