DONEM PROTAGONISME A L’ANGLÈS!

QUÈ ÉS EL GEP?
ÉS UN PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA IMPULSAT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
LA FINALITAT D’AQUEST PROGRAMA ÉS MILLORAR LA COMPETÈNCIA EN LLENGÜES ESTRANGERES DELS NENS I LES NENES, AFAVORINT EL SEU CREIXEMENT ACADÈMIC I POSTERIOR INSERCIÓ LABORAL, I CAPACITANT-LOS PER INTERACTUAR AMB EL MÓN EN DIVERSES LLENGÜES I DE MANERA CRÍTICA.
LES ACCIONS DEL PROGRAMA GEP S’ORIENTEN, D’UNA BANDA, A INCREMENTAR EL TEMPS D’EXPOSICIÓ DE L’ALUMNAT A LES LLENGÜES ESTRANGERES CURRICULARS I, D’UNA ALTRA, A ACOMPANYAR ELS CENTRES EDUCATIUS EN EL PROCÉS DE DESPLAGAMENT I CONSOLIDACIÓ D’UN PROJECTE LINGÜÍSTIC PLURILINGÜE PROPI.

QUÈ SUPOSA PER L’ESCOLA?

– PER A L’ALUMNAT:
• MILLORAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA TERCERA LLENGUA.
• DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES CLAU PER AL SEGLE XXI (BÀSIQUES, DEL PENSAMENT I PERSONALS).
• FOMENTAR EL TREBALL COOPERATIU PER PROJECTES.
• ADQUIRIR ESTRATÈGIES PER A L’APRENENTATGE AUTÒNOM (APRENDRE A APRENDRE).
• UTILITZAR LA LLENGUA ANGLESA A TRAVÉS D’ALTRES ASSIGNATURES.

– PER AL PROFESSORAT:
• REBRE UNA FORMACIÓ ESPECÍFICA PER INCREMENTAR L’EFICÀCIA I LA QUALITAT DEL PROJECTE.
• REFORÇAR EL TREBALL COOPERATIU ENTRE ELS MESTRES.
• ADQUIRIR CONEIXEMENTS I ESTRATÈGIES D’INTERCOMPRENSIÓ.
• DISSENYAR ACTIVITATS O SEQÜÈNCIES EN LLENGUA EN LLENGÜA ESTRANGERA.
• DESENVOLUPAR PROJECTES GLOBALS DE CARÀCTER TRANSVERSAL.
• AUGMENTAR LA COMPETÈNCIA EN LLENGUA ESTRANGERA.

SEE YOU SOON