Consell escolar

Composició del consell escolar
Renovat el 

• Un representant de l’ajuntament de Barcelona:
• Sis (6) professors/es elegits pel claustre de professors:
• Cinc (5) pares i mares elegits entre ells:
• Un membre designat per l’associació de mares i pares d’alumnes:
• Un representant del personal d’administració i serveis del centre:

L’equip directiu:
• La directora, que n’és la presidenta: Carme Codines
• El cap d’estudis: Mar Fargas
• La secretària del centre, que actua de secretària del consell escolar, amb veu i sense vot: Àngels Blasi