NOFC (normes d’organització i funcionament del centre)

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC),d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre i han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, així com promoure la convivència, els mecanismes i fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes que s’estableixen en l’article 23.2 del Decret 102/2010,de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC són un document viu, que s’actualitza constantment al llarg del temps. Per això us presentem el document que recull les NOFC del nostre centre, així com les actualitzacions que s’han anat fent els darrers cursos. Si cliqueu a la imatge podreu accedir-hi.

ACTUALITZACIONS DOCUMENT: NORMATIVA, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE ( NOFC )

Clicant a la descripció podeu accedir als documents.

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació
  1. 4.1.8
31/05/2017
Activitats complementàries extraescolars
2. 4.1.6. 01/02/2018 Actuacions en cas d’absentisme
3. 4.1.2. 01/02/2018 Utilització de recursos i materials. Quotes.
4. 3.2.1 04/06/2018 Atenció a la diversitat
5. 4.1.1 04/06/2018 Horaris, entrades i sortides
6. 4.1.8 18/10/2018 Activitats complementàries i extraescolars
7. 3.1.2 18/10/2018 Comissions i responsabilitats