PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 21-22

​​​​DOCUMENTACIÓ PER LA MATRÍCULA:

  1. Original i/o fotocòpia del TSI (Targeta Sanitària Individual).
  2. Carnet o informe de vacunacions.
  3. Cal emplenar:

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:

Per demanar informació es poden utilitzar els canals habituals de l’escola:

Els dies d’atenció presencial: 9, 11, 14 i 16 de juny de 9 a 13:30h amb cita prèvia.

Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022:​

  • ​Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021.

Aquest any tots els procediments es realitzaran de manera telemàtica mitjançant aquest pagina web preinscripció 21-22.

Un cop tinguem més informació oficial per part del Departament d’Educació l’anirem publicant en aquesta pàgina. Teniu tota la informació ampliada a la nova pàgina web de preinscripció 21-22.

Podeu entrar des de qualsevol dispositiu mòbil, trobareu podcasts, vídeos, un glossari i també un ampli apartat de preguntes freqüents. A  més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica, que permet navegar per tot el web en diferents idiomes.

Calendari per a la preinscripció del curs 2021-2022

Codi del centre 08043929 Mapa escolar de Catalunya
11 de març de 2021 Publicació de l’oferta inicial
15 al 24 de març de 2021 Presentació de sol·licituds en suport informàtic
25 i 26 de març Presentació de documentació
19 d’abril Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
20 al 26 d’abril Termini de reclamació de la puntuació provisional
30 d’abril Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
5 de maig Sorteig públic del número de desempat per determinar l’ordenació de sol·licituds 69.448
7 de maig Publicació de la llista ordenada definitiva
26 al 28 de maig Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici)
4 de juny Publicació de l’oferta definitiva
7 de juny Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera

Matrícula del curs 2021-2022

14 al 18 de juny Període de matricula de manera virtual per als alumnes preinscrits amb plaça assignada

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ:

Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR PUNTUACIONS:

CRITERI PUNTUACIÓ DOCUMENTACIÓ
Si hi ha germans/es matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa. 40 CAP
El domicili habitual de la família es troba dins l’àrea d’influència del centre escolar que es demana en primer lloc. 30 El centre consulta les dades del padró per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
La ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins l’àrea d’influència del centre triat en primer lloc. 20 El contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
El domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de l’àrea d’influència del centre que s’ha triat en primer lloc. 10 Si el domicili no coincideix amb el DNI cal aportar certificat d’empadronament.
Per formar part d’una família nombrosa o monoparental. 15 Es validarà mitjançant consultes interadministratives. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.
Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 Ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau. 10 Es valida mitjançant consultes interadministratives. En cas que no cal el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>