Història

L’Escola la Serreta va obrir les seves portes el 7 de setembre de 2010 amb una oferta inicial de P3, P4, P5 i un intercicle de 1r i 2n de primària (un total de vuitanta alumnes), que s’ha ampliat fins a les dates actuals amb un grup-classe per cada nivell educatiu, de P3 fins a 6è (en el curs 2020/21 ja formen part de la família de La Serreta 216 alumnes). Fins el curs 2014-15 no es va aconseguir tenir un grup per cada nivell educatiu. Estem parlant d’un centre que no té una llarga història però sí que podríem dir que força intensa.

La creació del centre, edifici finançat per la Generalitat de Catalunya, volia donar resposta a la necessitat del municipi d’ampliar de manera quantitativa i qualitativa l’oferta educativa d’Alella. Els dos centres públics actuals, La Serreta i l’Escola Fabra, garanteixen cobrir la demanda escolar del municipi en les edats compreses entre 3 i 12 anys.

L’escola es va construir en un gran solar de 8.500 m2 situat entre els carrers de Núria i de la Vinya, al nucli de la Serreta. La seva construcció va durar dos anys intensos d’obres.

Els edificis del centre, hi ha dos ben definits: el de la comunitat dels Petits i el dels Grans, es van dissenyar per albergar dues línies educatives. En l’actualitat el centre continua sent d’una sola línia, aspecte que ens permet tenir espais exteriors força amplis i comptar amb aules i altres espais interiors polivalents no adreçats a ser aules d’un grup-classe determinat: aules de suport, de llengua anglesa, d’informàtica o de música.

Curiosament, el centre educatiu es va inscriure en la seva creació com CEIP Alella, per passar a nomenar-se posteriorment com Escola La Serreta.

Seguidament podeu apreciar els plànols previs a la seva edificació dissenyats per l’arquitecte Miquel Mas i Cardona, juntament amb el seu equip de treball.