1. Trets d’identitat

No és ser humil, és saber tenir identitat. Tenir identitat és tenir consciència. Tenir consciència és creure en un mateix. Creure és la capacitat de crear i realitzar somnis i idees. Crear és creixer. Crear és viure.

Mauricio Reyna

Treball cooperatiu.

L’Escola la Font implementa una línia metodològica de treball cooperatiu a totes les aules. L’alumnat de forma individual aporta els seus coneixements i les seves capacitats fent aprenentatge entre iguals i portant a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge enfocades a l’assoliment de les competències bàsiques.

Treball competencial.

L’Escola la Font proposa activitats significatives i vinculades a la quotidianitat del nostre alumnat. D’aquesta manera es desenvolupen les habilitats necessàries per al seu desenvolupament com a persona.

Inclusiva.

L’Escola la Font prioritza la inclusió en espais ordinaris de tot l’alumnat, independentment de les necessitats educatives espcials i/o específiques que presenti. Treballem per tal que l’infant es reconegui com a persona única i diferent, acceptant-se tal com és, de manera física, psíquica i intel·lectual.

Volem fer entendre als i a les alumnes i a tota la comunitat educativa que tothom és capaç d’aportar coses positives al grup, a la societat i al món que ens envolta.

Catalana.

L’Escola la Font intrudeix els infants en la cultura i llengua catalana assolint el domini de les dues llengües oficials a Catalunya i una competència adequada en llengua anglesa, cercant la satisfacció personal d’alumnes, personal docent i no docent i facilitant la participació i confiança de les famílies i llur responsabilitat.

Laica.

L’Escola la Font pretén que l’alumnat s’identifiqui socialment amb una manera d’entendre la vida compromesa amb els valors de la racionalitat, la democràcia i el lliurepensament en l’acció diària de les seves decisions. L’Escola la Font està compromesa amb la salvaguarda de la dignitat humana i la defensa de les persones contra qualsevol limitació o pressió injusta, així com amb un impuls de canvi de la societat a favor de la tolerància de la diferència, dels drets humans i de la plena ciutadania.

Oberta a l’entorn.

L’Escola la Font és oberta a tota la comunitat educativa, on docents, famílies i alumnat tenen espais de participació democràtica i on totes les veus són escoltades amb respecte i tolerància.

L’Escola la Font es mostra amb actitud dialogant davant de la resta d’entitats dels barris propers i de la ciutat de Manresa, participant de forma activa amb moltes d’elles.

Volem que totes les activitats, tant acadèmiques com lúdiques, arribin a la totalitat dels i les alumnes, atenent a la diversitat.

Plural.

A l’Escola la Font es tracta amb igualtat, equitat i justícia qualsevol persona independentment del seu gènere, procedència, nacionalitat, creença…

Sostenible.

A l’Escola la Font s’inculca el valor de la sostenibilitat com a eix principal de cohesió social i coherència personal en el desenvolupament dels projectes de vida de cadascun dels nostres infants, així com s’intenta estendre aquest valor a la resta de comunitat educativa.

Coeducativa.

Entenem la coeducació com la condició necessària per desenvolupar tots els aspectes de la personalitat i qualsevol iniciativa. La igualtat entre homes i dones ha de començar educant les noves generacions en aquests principis. Tractem igualitàriament ambdós sexes, sense cap tipus de discriminació, exigint-los les mateixes responsabilitats intel·lectuals i socials. El coneixement de les diferències fisiològiques i psicològiques és garantia i base del respecte mutu.

L’educació no sexista està present en totes les accions educatives que es realitzen a l’escola i es planifiquen activitats educatives encaminades a compensar desigualtats, encara existents a la nostra societat.

Respectuosa.

Treballem el respecte:

a) a sí mateix/a.

b) als i les altres, els més propers (companys/es, mestres, personal no docent, família) i els més llunyans (la societat en general).

c) a l’entorn proper (escola, instal·lacions, material propi i dels altres, casa seva) i llunyà (barri, ciutat, entorn natural i altres).

Treball emocional.

L’escola treballa per tal que l’alumne/a trobi un suport emocional continuat, actuant sempre amb actituds positives.

Responsabilitat.

Fomentem la responsabilitat, tant en el treball com en l’acompliment de les normes, com a membres de l’escola i la societat.

Esperit crític.

Ensenyem a analitzar la realitat, valorant els aspectes positius i negatius d’aquesta, per tal de poder triar les pròpies opcions i anar-se definint un criteri propi.