Preinscripció curs 2017-2018

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2017/18

Dates de preinscripció

– Educació infantil i primària:

del 23 de març al 4  d’abril de 2017

S’ha de passar pel Centre en horari de 9 a 12,30 i de 15 a 16,30 per recollir la sol·licitud que es facilitarà a les famílies gratuïtament amb el dia i l’hora corresponent.

En el  moment de fer la preinscripció s’ha de venir amb el nen/a.

Dates de matriculació

– Educació infantil i primària:

de 12 al 16 de juny  (També es donarà dia i hora)

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

1.- DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 El formulari de sol·licitud s’ha de presentar només en el centre demanat en primer lloc, acompanyat  dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que en tingui.
 • Original i fotocòpia de la TSI  (targeta sanitària individual).

2.- DOCUMENTACIÓ acreditativa dels criteris de prioritat

 a) Criteris generals

Germans matriculats al centre docent o pares o tutors que treballen al centre. Aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

Barem: 40 punts

Documents:

 • cap, si es tracta del mateix centre

– Certificat del centre si s’al·lega que el germà o la germana està escolaritzat a un entre públic que té la consideració de centre únic

 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare o mare o tutors.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
 • Treball dins l’àrea d’influència : 20 punts
 • El domicili està a altres àrees de la població: 10 punts

Documents:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE ,s’ha de presentar el certificat de convivència  de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant,
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball,còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem : 10 punts

Documents : acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

4. Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans.

Barem: 10 punts.

 Documents:

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
 • Si, és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.
 1. b) Criteris complementaris

1.- Família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

2.- Malaltia crònica de l’alumne/a del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

3.- Exalumnes (pare, mare o germans).

Barem:  5 punts

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Per a més informació es pot consultar a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Sortida al mercat

Els alumnes de 4t hem anat a fer una visita al mercat, hem vist els productes que es venen allà ( bacallans, olives, fruites, verdures i carn) i hem comprat carxofes per fer un taller.
Hem tastat les carxofes crues amb una vinagreta boníssima!!!
 

APILO XII

Aquest any hem decidit prendre part en el concurs Apilo XII.Hem de recollir el màxim nombre de piles per així poder enviar-les al Planeta Reciclatge.

cohetD’aquesta manera podem arribar a aconseguir un premi en metàl·lic que de segur ens anirà molt bé per dur a terme projectes que hem iniciat a l’escola.

Cliqueu a la imatge i veureu les bases del concurs.