Projectes

Aquesta metodologia d’aprenentatge va enfocada als infants a partir de primer de primària. Els projectes sorgeixen dels interessos dels infants, de les seves inquietuds, de la curiositat per descobrir, per saber més coses d’aquells temes que els apassionen o els atrauen. Aquesta metodologia per projectes fomenta el treball en equip, el fet de posar-nos d’acord i decidir entre tots els infants del grup el camí a recórrer. Aquesta manera de treballar permet adquirir aprenentatges sobre temes que motiven els infants i, amb la guia del mestre, adquireixen coneixements transversals. Aquesta manera de treballar obliga l’alumne a plantejar-se problemes o dubtes, planificar el treball, ordenar idees, fer i comprovar de manera individual o en grup.