Ambients d’aprenentatge

“… és necessari organitzar des del primer moment un espai i una cultura de l’espai que afavoreixin tots els processos de comunicació de l’infant: l’educació és un esdeveniment fet d’interaccions complexes moltes de les quals es produeixen si l’espai hi participa.”

Loris Malaguzzi  (pedagog italià – Reggio Emilia)

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants.Tots els ambients de la nostra escola, els de dins i els de fora, són agents educadors i connecten amb els interessos i les inquietuds dels infants. Permeten construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la relació i comunicació amb els altres. Són ambients acollidors, que transmeten benestar i calidesa, amb varietat de materials estructurats i no estructurats que, mantenint una estètica agradable, conviden a que s’hi creïn situacions d’experimentació, de descoberta i de relació. A l’escola hi ha ambients on hi predomina un aspecte més social o més científic o més artístic… per afavorir i respectar els interessos i les capacitats de cada infant.

Les mestres que acompanyem els infants observem les descobertes que fan, partim de les seves preguntes i escoltem les seves hipòtesis, donem temps, formulem noves preguntes i propostes per ajudar-los a avançar en el seu procés de construcció dels aprenentatges, els alentem i valorem el seu esforç.

 QUÈ FEM EN ELS DIFERENTS AMBIENTS DE L’ESCOLA?

 • Utilitzem el joc com a font d’aprenentatge.
 • Reservem cada dia un temps de conversa per construir la vida del grup d’infants.
 • Partim dels interessos dels infants per fer néixer i créixer els projectes de grup.
 • Dissenyem situacions múltiples i variades per aprendre.
 • Procurem respectar el temps individual i la lliure elecció.
 • Plantegem reptes personals.
 • Procurem que els infants prenguin decisions i es facin responsables d’elles.
 • Potenciem la formulació d’hipòtesis, l’experimentació, la recerca i la constant descoberta.
 • Animem a cercar informació i a consultar documentació per saber-ne més.
 • Cultivem la imaginació, la creativitat i la sensibilitat.
 • Acollim tot allò que és imprevisible i incert.
 • Afavorim  la cerca de camins diversos i de solucions diferents.