Projecte educatiu

L’Escola Bac de Cerdanya té com ideari de centre l’educació integral dels nens i nenes de 3 a 12 anys en els aspectes de creixement intel·lectual i desenvolupament personal perquè, quan acabin l’etapa de primària a l’escola, esdevinguin nois i noies autònoms amb una bona formació acadèmica i recursos per aprendre; amb esperit crític i uns criteris de valors ben fonamentats.
L’escola ofereix un horari lectiu de matí i tarda amb serveis complementaris a les activitats lectives (servei de menjador amb cuina al propi centre, servei d’acollida matinal i activitats extraescolars).

Per aconseguir aquest ideari:

 1. L’escola procurarà incrementar la solidaritat humana sense cap discriminació de raça, sexe, religió, edat o llengua.
 2. L’escola es defineix com apolítica i aconfessional, tot i que cal respectar diferents creences en les que el nen conviu a la societat.
 3. Amb la finalitat d’aconseguir una veritable coeducació l’escola parteix de continguts, objectius, activitats i tracte igual per a tots els infants.
 4. L’escola procurarà desenvolupar l’esperit crític i observador dels alumnes, motivant una inquietud cultural que permeti aprofitar, més enllà de la mateixa escola, tots els elements culturals de cara a una educació permanent.
 5. Procurarà al mateix temps una educació integral en tots els aspectes: creatiu, artístic, físic, crític, … partint sempre de la seva realitat més inmediata.
 6. Procurarà acostar el nen a realitats més llunyanes, fomentarà la relació amb els altres nens, situacions, etc…
 7. L’escola estarà centrada en els interessos del nen i en la realitat. L’escola està vinculada amb l’entorn; es tracta d’una escola arrelada al medi, la història, el paisatge, les tradicions i la vida del poble.
 8. L’escola promourà una major implicació de la comunitat escolar, i en especial de l’alumnat i els mestres, en la millora del medi ambient per avançar cap a la sostenibilitat de l’entorn escolar, donant prioritat a l’estalvi.
 9. L’escola anirà sempre encaminada cap a una línia activa buscant una actitud favorable, tant en els alumnes com en els mestres, despertant les iniciatives individuals i la col·laboració.
 10. La disciplina serà raonada, sempre partint d’una educació en el respecte als demés, la convivència i democràcia, sense sortir de la normativa vigent en el moment d’aplicar-la.
 11. Tenim en compte la diversitat de l’alumnat. Partint de les necessitats de cada alumne/a assumim tant el seu ritme d’aprenentatge, i les possibilitats personals com el procés de maduració individual.
 12. L’escola es defineix com a catalana i, per tant:
  1. Es fomentarà en les realitats socials, històriques i culturals de Catalunya, com a punt de sortida d’estudis d’altres realitats àmplies.
  2. El català serà obligatori per a tothom des d’Educació Infantil, el mitjà de comunicació serà, precisament, la llengua catalana.
 13. L’escola aposta per al coneixement d’altres llengües estrangeres. És per això que, tal com s’exposa al Projecte Lingüístic de Centre, actualment s’imparteixen català, castellà, francès i anglès al centre.
 14. L’escola està oberta a les innovacions pedagògiques. Els mestres i l’escola tenen dret al continu reciclatge per tal de poder garantir una reflexió sobre la pràctica docent participant en activitats de formació permanent organitzades pel Departament d’Ensenyament o altres institucions.
 15. L’escola està oberta a qualsevol persona, entitat, corporació grup o activitat, que aporti elements positius a qualsevol nivell: mestres, pares, alumnes.
 16. L’escola aposta per la implantació de les noves tecnologies (TAC) a totes les aules del centre com una eina essencial d’aprenentatge. Actualment l’escola disposa de 10 pissarres digitals (amb l’ordinador i projector corresponents), tablets, kits de robòtica i una aula d’informàtica per la qual passen tots els cursos setmanalment.