SALUTACIÓ D’INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2019-2020, corresponent a l’onzè any de funcionament de l’escola Puig de les Cadiretes i al 10è aniversari de la seva creació el setembre de 2009. En motiu d’aquest esdeveniment, està prevista una celebració institucional en data 16.10.19 oberta a la comunitat educativa del centre i a tot el municipi, a la qual esperem la vostra participació.

Al llarg d’aquest període, famílies, alumnes i equip docent compartim la construcció  progressiva del Projecte educatiu de centre per donar resposta als requeriments de l’educació actual.

El Projecte educatiu de centre contempla el desenvolupament del pensament computacional i l’ús eficient de la tecnologia a les aules, impulsa l’aprenentatge de la
llengua anglesa, potencia l’educació emocional, promou la pràctica esportiva i l’adquisició d’hàbits saludables, fomenta l’educació ambiental i científica, adequant en tot moment el procés d’aprenentatge a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.

El Projecte educatiu de centre es fonamenta en un model plenament participatiu que pretén promoure la convivència de tots els sectors de la comunitat educativa i el compromís entre els dos agents principals, responsables de l’educació dels infants.

Prèviament a l’arribada dels alumnes, l’equip de mestres planifica amb entusiasme i rigor professional els objectius de centre del curs iniciat i les corresponents actuacions per assolir-los, amb la finalitat de millorar els resultats educatius dels nostres alumnes i la cohesió social de la comunitat educativa.
Els mestres de l’escola continuaran el seu procés de formació permanent per a l’aplicació de metodologies que potenciïn l’adquisició de les capacitats, habilitats i
competències bàsiques, corresponents a les etapes d’escolarització dels nostres alumnes.

El Claustre de mestres agraeix enormement a les famílies la col·laboració en el seguiment del procés d’aprenentatge dels seus fills i filles.

Cordialment,
La direcció del centre
Llagostera, 12 de setembre de 2019