Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls

 

L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls és un centre públic d’ensenyament musical de titularitat municipal reconegut i autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls té com a doble missió oferir als vilatans, per una banda, la possibilitat d’estudiar música, d’una forma estructurada en els seus continguts, en els nivell bàsic, avançat o adult i, per altra banda, ajudar a la dinamització cultural del poble.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (en endavant NOFC), són el conjunt de normes que regulen el propi funcionament del centre i les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa garantint el desenvolupament correcte de les activitats acadèmiques, el respecte mutu i l’ús adequat de les instal·lacions de què disposem. Les NOFC no poden estar en contradicció amb les Lleis, el PEC o d’altres normatives de caràcter superior.

Les NOFC són un document de suport al desenvolupament òptim de totes les tasques del centre, en tots els seus àmbits i és per això una obligació que tothom les conegui i les respecti. Té caràcter vinculant i en correspon la seva aprovació al Consell Escolar de l’Escola.

Aquest reglament s’elabora amb vocació d’aplicació a tots els òrgans del centre, per a tots els seus membres i sectors i per a totes les activitats que es portin a terme amb independència del lloc on s’executin.

L’aprovació i entrada en vigor d’aquest document comporta, en el centre, l’obligació comunitària de respectar les normes que conté.

Normativa de referència

Aquestes NOFC es basen en les següents normes legals que li són d’aplicació explícita:

  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. LOE
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. LEC
  • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. LOMCE
  • Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.
  • Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en el centres educatius no universitaris de Catalunya.
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. DAC.

Disposeu de tota la informació referit a les normes de funcionament i d’organització de centre al següent enllaç.