Altes i baixes

Tot el procés de matriculació es regirà per la normativa que aquí es desenvoluparà. Aquesta normativa s’ha de concretar anualment en un document que especifiqui i concreti el Procés de Matriculació a l’Escola de Música Pau Casals de Viladecavalls.

El centre regula l’admissió de matrícula segons l’oferta i els criteris aprovats per l’Ajuntament amb caràcter previ a l’obertura dels períodes de matriculació.

La oferta de places estarà condicionada i limitada a la capacitat del propi centre segons normativa i a les necessitats pròpies que es desprenguin del Projecte Educatiu i del Projecte de Direcció que en deriva.

 

Baixes:

Per donar-se de baixa caldrà:

    • Emplenar i registrar a l’Ajuntament de Viladecavalls una instància sol·licitant-ho ja sigui pels canals telemàtics municipals o de forma presencial.
    • Entrar la instància com a màxim el dia 15 del mes anterior al que es vol efectuar la baixa.
    • Si la baixa voluntària és formulada amb posterioritat a la data que figura en aquestes normes noes tindrà dret a l’exempció del pagament de les mensualitats fins al mes següent.

Instància genèrica de l’Ajuntament de Viladecavalls