L’alumnat de 4t va a gravar a la ràdio

 

El passat 27 de febrer els nens i nenes de 4rt de primària van anar a la ràdio per gravar els poemes que van participar en el concurs de lectura en veu alta. Els nostres representants ho van fer d’allò més bé, però malauradament no van aconseguir guanyar el primer premi. Tot i així des de l’escola els felicitem i els engresquem a que continuïn llegint. Especialment aquests dies, segur que llegir en veu alta pels pares i els germans més petits farà que aquests dies es passin millor.

 

 

 

 

 

Activitat del PEE: Patí educatiu – Racó de lectura Setembre de 2019

Tenim novetats per començar aquesta activitat del PEE AS.

Amb els recursos del Pla hem comprat nous llibres per aquest espai, ara hi ha molts còmics, llibres de divulgació, revistes infantils i juvenils, llibres de lectura fàcil…

De vegades en aquest espai també es poden trobar llibres de la biblioteca escolar. Al llarg de l’any els diferents cursos venen a aquest racó de lectura per fer els 30′ de lectura diària .

L’activitat del Patí educatiu  consisteix en dotar el racó de lectura de sota l’escala, que funciona com a biblioteca a l’hora del pati, amb més llibres, revistes i recursos educatius com alternativa al pati convencional. Aquest espai està autogestionat per l’alumnat , cada curs intentarem renovar  els llibres i revistes per que sigui encara més atractiu.

Aquest és un espai alternatiu a la pilota on nens i nenes de diferents edats comparteixen l’estona del lleure tot llegint.

En reunió del Consell de Delegats i Delegades es va plantejar de quina manera calia gestionar aquest espai. El propi alumnat va establir les normes de funcionament d’aquest recurs educatiu.  L’alumnat de 5è per torns és el responsable del funcionament d’aquest espai.

 

Activitat del PEE: Racons d’Enriquiment 2019

Les diferents juntes d’avaluació van constatar que de vegades hi havia una diferència significativa entre l’alumnat que a casa seva tenia tot un seguit de recursos educatius i els que no. Sovint aquests materials els tenen a casa i els ajuden en el seu desenvolupament personal, però hi ha tot un seguit d’alumnat que no poden gaudir d’aquests recursos degut a que sovint són cars i no estan a l’abast de totes les famílies.

Tenir a cada aula de primària un racó amb un banc de recursos d’aquests tipus, pot ajudar  a tot l’alumnat, especialment als alumnes amb necessitats educatives .

L’objectiu és poder treballar amb aquests recursos educatius amb tot l’alumnat  per aconseguir una major equitat.

  

Activitat del PEE: Enxarxem a l’educació!. 2019

L’alumnat de 6è d’Almenar, Alfarràs i Alguaire, que ha d’anar a l’Institut d’Almenar com a institut de referència, realitzen una trobada ludico-esportiva per començar a  conèixer-se. Al llarg del matí l’institut els fa una acollida i un petit refrigeri.

En any s’ha afegit l’Escola d’Alguaire com a nou membre del PEE AS. L’activitat ha estat un èxit. Tothom s’ho va passar molt bé.

  

 

 

Activitat del PEE: Patí educatiu – Racó de lectura 2019

L’activitat del Patí educatiu  consisteix en dotar el racó de lectura de sota l’escala, que funciona com a biblioteca a l’hora del pati, amb més llibres, revistes i recursos educatius com alternativa al pati convencional. Aquest espai està autogestionat per l’alumnat però cal renovar i actualitzar els llibres per que sigui encara més atractiu.

Aquest és un espai alternatiu a la pilota on nens i nenes de diferents edats comparteixen l’estona del lleure tot llegint.

En reunió del Consell de Delegats i Delegades es va plantejar de quina manera calia gestionar aquest espai. El propi alumnat va establir les normes de funcionament d’aquest recurs educatiu.  L’alumnat de 5è per torns és el responsable del funcionament d’aquest espai.

 

    

Activitat del PEE: Patí educatiu – Caixes de Jocs 2019

L’activitat del Patí educatiu  consisteix en  crear un banc de jocs com alternativa a la pilota i com a eina per afavorir el joc entre nens i nenes, el joc entre alumnat de diferents comunitats i el joc entre alumnat de diferents cursos i nivells.

Durant aquest curs s’ha dotat a cada cicle d’una capsa amb jocs de patí com alternativa a la pilota. Aquesta capsa té entre d’altres coses: cordes, gomes , jocs de taula, jocs de cartes, …. Cada cicle és responsable de forma rotatòria de vetllar per aquest material. Tenim un pati petit i cal plantejar alternatives lúdiques a l’alumnat.

En reunió del Consell de Delegats i Delegades es va plantejar de quina manera calia gestionar aquestes caixes de jocs. El propi alumnat va establir les normes de funcionament d’aquest recurs educatiu.

 


Informació del Pla Educatiu d’Entorn de l’Alt Segrià 2018-2019

El 14 de setembre de 2017 es va constituir el Pla Educatiu d’entorn de l’Alt Segrià. Aquest pla està constituir entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments, centres escolars i associacions dels municipis d’Alfarràs, Almenar i Ivars de Noguera. És una iniciativa de corresponsabilització educativa. Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

Aquest segon s’afegeix al PEE la població d’Alguaire, al canviar l’adscripció del seu alumnat de secundària.

MARC NORMATIU

 • Plans educatius d’entorn Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 5844 – 24/03/2011) Article 137

OBJECTIUS GENERALS

 Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.

 1.  Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure.
 2. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 3. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 4. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori.

o Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.

o Enfortir la xarxa entre centres educatius.

o Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.

A partir dels objectius generals, s’han definit uns objectius específics definits i recollits en el Projecte Marc del Pla 2017-2021

OBJECTIUS SEGON ANY

Els principals objectius del segon any són:

 1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.
 2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic
 3. Potenciar la participació de l’alumnat en espais de lleure i esport
 4. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 5. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 6. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori

LÍNIES D’INTERVENCIÓ

A partir d’una avaluació inicial del primer any s’han pogut   detectar les necessitats i s’han establert els recursos disponibles. Un cop fet aquest procés inicial durant aquest segon any es plantejaran les línies d’intervenció per tal d’organitzar el desenvolupament del projecte.

RECURSOS

Amb l’objectiu d’impulsar aquest canvi cultural i metodològic que suposa entendre el fet educatiu com una acció de corresponsabilitat entre els diferents agents educatius que operen en un territori, el Departament d’Ensenyament mantindrà a disposició del Plans educatius d’entorn la figura d’una assessora LIC, l’Elena Fuses, que actuarà un any més  d’agent catalitzador i dinamitzador del Pla. Els Ajuntaments aportaran la col·laboració tècnica possible per contribuir al bon funcionament del  Pla educatiu d’entorn.

Aquest any és previst que s’adhereixi al Pla un nou ajuntament, Alguaire i tots els centres educatius de la localitat. Això implicar tenir nous recursos i una nova distribució dels recursos que teníem fins ara.

Pel desenvolupament d’un pla educatiu d’entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla educatiu d’entorn ha de promoure la participació de tots ells i garantir la seva representació :

 • L’administració local
 • Els equips directius i els equips docents dels centres educatius
 • Els consells escolars de centre
 • Els membres dels serveis educatius
 • Els membres de la junta de les AMPA dels centres educatius
 • Els consells escolars municipals
 • Els infants, joves i famílies
 • Els professionals dels serveis municipals
 • Professionals d’altres departaments de la Generalitat al territori
 • El teixit associatiu del barri o municipi
 • Entitats culturals, esportives i de lleure

COMISSIONS

Com a eina operativa es funciona en comissions de treball. Cada comissió vetllà un àmbit educatiu diferent: Absentisme, Esport, Suport a l’Estudi,Igualtat, Servei comunitari…