Informació del Pla Educatiu d’Entorn de l’Alt Segrià 2018-2019

El 14 de setembre de 2017 es va constituir el Pla Educatiu d’entorn de l’Alt Segrià. Aquest pla està constituir entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments, centres escolars i associacions dels municipis d’Alfarràs, Almenar i Ivars de Noguera. És una iniciativa de corresponsabilització educativa. Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

Aquest segon s’afegeix al PEE la població d’Alguaire, al canviar l’adscripció del seu alumnat de secundària.

MARC NORMATIU

 • Plans educatius d’entorn Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 5844 – 24/03/2011) Article 137

OBJECTIUS GENERALS

 Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.

 1.  Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure.
 2. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 3. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 4. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori.

o Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.

o Enfortir la xarxa entre centres educatius.

o Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.

A partir dels objectius generals, s’han definit uns objectius específics definits i recollits en el Projecte Marc del Pla 2017-2021

OBJECTIUS SEGON ANY

Els principals objectius del segon any són:

 1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.
 2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic
 3. Potenciar la participació de l’alumnat en espais de lleure i esport
 4. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 5. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 6. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori

LÍNIES D’INTERVENCIÓ

A partir d’una avaluació inicial del primer any s’han pogut   detectar les necessitats i s’han establert els recursos disponibles. Un cop fet aquest procés inicial durant aquest segon any es plantejaran les línies d’intervenció per tal d’organitzar el desenvolupament del projecte.

RECURSOS

Amb l’objectiu d’impulsar aquest canvi cultural i metodològic que suposa entendre el fet educatiu com una acció de corresponsabilitat entre els diferents agents educatius que operen en un territori, el Departament d’Ensenyament mantindrà a disposició del Plans educatius d’entorn la figura d’una assessora LIC, l’Elena Fuses, que actuarà un any més  d’agent catalitzador i dinamitzador del Pla. Els Ajuntaments aportaran la col·laboració tècnica possible per contribuir al bon funcionament del  Pla educatiu d’entorn.

Aquest any és previst que s’adhereixi al Pla un nou ajuntament, Alguaire i tots els centres educatius de la localitat. Això implicar tenir nous recursos i una nova distribució dels recursos que teníem fins ara.

Pel desenvolupament d’un pla educatiu d’entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla educatiu d’entorn ha de promoure la participació de tots ells i garantir la seva representació :

 • L’administració local
 • Els equips directius i els equips docents dels centres educatius
 • Els consells escolars de centre
 • Els membres dels serveis educatius
 • Els membres de la junta de les AMPA dels centres educatius
 • Els consells escolars municipals
 • Els infants, joves i famílies
 • Els professionals dels serveis municipals
 • Professionals d’altres departaments de la Generalitat al territori
 • El teixit associatiu del barri o municipi
 • Entitats culturals, esportives i de lleure

COMISSIONS

Com a eina operativa es funciona en comissions de treball. Cada comissió vetllà un àmbit educatiu diferent: Absentisme, Esport, Suport a l’Estudi,Igualtat, Servei comunitari…