Consell escolar

Què és  el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Qui el forma?

El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d’estudis.
Un o una representant de l’Ajuntament.
Tres representants del claustre de mestres.
Tres representants dels pares i mares o tutors : 2 electes i 1 nomenat per l’AMPA
Un o una representant del personal d’administració i serveis.
El secretari o secretària del centre amb veu i sense vot.

Durada dels càrrecs

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants dels pares i mares d’alumnes. La vacant que es produeixi és ocupada pel procediment establert en les normes d’organització i funcionament de l’Escola.

Comissions

– Comissió permanent.

– Comissió econòmica.

– Comissió de convivència.

– Comissió d’obres.

– Comissió de menjador- acollida.

– Consell Escolar Municipal.

– Membre impulsor de mesures educatives de foment de la igualtat entre homes i dones.

Funcions

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries, d’activitats extraescolars , tipus de gestió del menjador, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
n) Aprovar les seves normes de funcionament.
o)Vetllar i donar suport a l’equip directiu pel compliment del PEC.

 

Composició del Consell Escolar curs 2018/2020

 

Comissions

Comissió Permanent

Comissió econòmica

Comissió de convivència

Comissió d’obres

Comissió de menjador-acollida

Representants al Consell Escolar Municipal

Membre impulsor de mesures educatives de foment de la igualtat entre homes i dones