Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2017-18

 

President: Pilar Garcia

Cap d’estudis: Roser Matavacas

Secretària: Cristina Garcia

Sector mestres: Elisenda Suari, Noemí Linares, Núria Baeza, Cristina Malagelada, Ana Pérez i Natàlia de Castro.

Sector pares-mares: Daniel Redón, Antonella Speranza, Sandra Majó (AMPA), Esther Calvet, Jordi Riera i Anayda Ferrer. 

PAS: Laura Campuzano

AJUNTAMENT: Lluïsa Grimal

 

COMISSIONS

COMISSIÓ ECONÒMICA COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA

REPRESENTANT COEDUCACIÓ
Pilar Garcia (directora)

Cristina Garcia (secretària)

Jordi Riera (pare)

Elisenda Suari (mestra)

Pilar Garcia (directora)

Roser Matavacas (cap d’estudis)

Esther Calvet (mare)

Núria Baeza (mestra)

Lourdes de Otto (mestra)

 

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):

 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el  desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars  complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.