Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2017-18

 

President: Pilar Garcia

Cap d’estudis: Roser Matavacas

Secretària: Cristina Garcia

Sector mestres: Elisenda Suari, Anna Gelonch, Núria Baeza, Cristina Malagelada, Ana Pérez i Montse Rovira.

Sector pares-mares: Albert València, Rosa Solé, Sandra Majó, Esther Calvet, Maria Salvatierra, Anayda Ferrer i Albert València (AMPA). 

PAS: Laura Campuzano

AJUNTAMENT: Rosa Grimal

 

COMISSIONS

COMISSIÓ ECONÒMICA COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA

REPRESENTANT COEDUCACIÓ
Pilar Garcia (directora)

Cristina Garcia (secretària)

Maria Salvatierra (pare)

Elisenda Suari (mestra)

Pilar Garcia (directora)

Roser Matavacas (cap d’estudis)

Esther Calvet (mare)

Núria Baeza (mestra)

Anna Gelonch

 Representants al CEM (Consell Escolar Municipal): Pilar Garcia i Ana Pérez. Sandra Majó (representant de famílies) i Anayda Ferrer (substituta).

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):

 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el  desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars  complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.