Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2020-2021

 

President: Pilar Garcia

Cap d’estudis: Roser Matavacas

Secretària: Cristina Garcia

Sector mestres: Elisenda Suari, Anna Gelonch, Núria Baeza, Cristina Malagelada, Ana Pérez i Montse Rovira.

Sector pares-mares: Rosa Solé, Sandra Majó, Mònica Moral, Maria Salvatierra, Anayda Ferrer, Sandra Majó i Georgina Dalmau (AMPA). 

PAS: Laura Campuzano

AJUNTAMENT: Maria Villalta

 

COMISSIONS

COMISSIÓ ECONÒMICA COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA

REPRESENTANT COEDUCACIÓ
Pilar Garcia (directora)

Cristina Garcia (secretària)

Maria Salvatierra (pare)

Elisenda Suari (mestra)

Pilar Garcia (directora)

Roser Matavacas (cap d’estudis)

Anayda Ferrer (mare)

Núria Baeza (mestra)

Anna Gelonch

 Representants al CEM (Consell Escolar Municipal): Pilar Garcia i Ana Pérez. Sandra Majó i Anayda Ferrer (substituta).

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):

 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el  desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars  complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.