Consell Escolar

Un cop finalitzat el procés de renovació d’aquest novembre del 2018, us comuniquem com queda configurat el nostre Consell Escolar:

Directora Marta Soler i Ferrer
Cap d’estudis Xevi Buch Esparraguera
Representant de l’Ajuntament Mª Àngels Planas
Representant del professorat Gerard Descamps Triadú
Representant del professorat Isabel Bravo Cabrejas
Representant del professorat Jordi Serra Prieto
Representant de pares i mares Carles Vall Martínez
Representant de pares i mares Eva Pueyo Ribas
Representant de pares i mares Maria José García García
Representant de pares i mares Jesús Palomo Girón
Representant de l’AFA Anna Crous
Representant del PAS Enric Boix Berenguer
Secretari Guillem del Moral Granados

Les funcions pròpies dels Consells Escolars segons el Departament d’Ensenyament són les següents:

Funcions del Consell Escolar

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.