Documents de centre

En aquest apartat hi trobareu els següents documents i informacions

  • El projecte educatiu de centre (PEC)  és el document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.  En el document, en format PDF que us podeu llegir i/o descarregar, s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del nostre centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.
  • El Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
  • El document: Normes d’Organització i Funcionament (NOFC), que aplega el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que permeten assolir els objectius proposats en el PEC.
  • El  projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme).
  • Tota la informació sobre els projectes internacionals ERASMUS en els que hem estat membres actius. Actualment: Modern Odysseus in the arms of Europe.