Programació General Anual de Centre 2020

La Programació General Anual (PGAC) és el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció, les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les tres línies de millora del centre:

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió social i la convivència a l’escola
  • Millora de l’organització interna del centre.

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació.

La PGAC és valorada al final de cada curs  pels diferents agents de l’escola, creant la Memòria del curs, on es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs.

 

Programació general anual de centre Curs 2020-21