Projecte Educatiu de Centre

Aquest document es desenvolupa dins el marc legal pertinent, en base al Decret, pel qual es regulen els Òrgans de Govern dels Centres Públics d’Ensenyament de nivell no universitari de Catalunya.

El Projecte Educatiu de Centre reflecteix el camí cap on va l’escola. El PEC ha de referir-se als diferents àmbits d’acció:
– Pedagògic
– Organitzatiu
– Administratiu
– Serveis
– Relacions humanes

El nostre projecte educatiu està actualment en fase de revisió i actualització.

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE