INNOVAMAT

NOU PROJECTE DE MATEMÀTIQUES

Este curs 19-20 implementarem el projecte “INNOVAMAT” a les aules del primer cicle de primària (1r, 2n i 3r). Aquesta proposta transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat en l’aprenentatge matemàtic.
Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.
InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulable molt divers (targetes numèriques, targetes il·lustrades, coves de comptatge, collarets de comptatge, tangrams, monedes i bitllets, pissarres màgiques…) i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu i la gamificació.
El material didàctic Innovamat ha estat elaborat per un nombrós grup d’expertes/s en diferents disciplines com la matemàtica, la pedagogia, l’enginyeria i el disseny: Cecilia Calvo, David Barba, Laura Morera, Marc Guinjoan i Abraham de la Fuente.
El contingut educatiu s’organitza en tres grans blocs on es treballen diferents conceptes matemàtics i dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses.

 1. a) Laboratori de nombres: cobreix numeració i càlcul, el bloc amb més pes durant l’etapa d’educació primària, especialment a cicle inicial, i que estableix els fonaments de l’aprenentatge matemàtic.
  Els conceptes s’hi presenten de manera cíclica, tant al llarg de tot el curs com dins de cada trimestre, amb un increment progressiu de la dificultat.
  L’aula canvia radicalment de forma: el/la mestre/a passa a ser un/a guia de l’aprenentatge en lloc de transmetre tots els coneixements.
  És l’alumnat qui, mitjançant les activitats de conversa matemàtica i l’ús de materials manipulatius o miniaplicacions digitals, aprèn els conceptes per ell/a mateix/a.

 

 1. b) Aventures i reptes matemàtics: cobreix la resta de blocs (relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar) sense perdre de vista numeració i càlcul.
  Els conceptes s’hi presenten en forma de reptes guiats i contextualitzats dins d’històries de fantasia. Cada curs escolar, l’alumnat és protagonista de dues històries diferents plenes de reptes, presentades amb vídeos d’una sèrie d’animació. Es presenta un problema per sessió i, amb l’ajuda d’activitats introductòries guiades pel mestre/a, es treballa amb profunditat la seva resolució.
 2. c) Plataforma: permet la pràctica individual a l’aula d’activitats de tots els blocs de continguts. La seva aparició es regula en funció de les necessitats individuals. Les activitats ofereixen ajudes i explicacions adaptades al nivell de cada infant.

 

 

NUEVO PROYECTO DE MATEMÁTICAS

Este curso 19-20 implementaremos el proyecto “Innovamat” en las aulas del primer ciclo de primaria 1º, 2º y 3º. Esta propuesta transforma el aula de primaria y las relaciones que se dan en ella para emocionar, estimular y motivar al alumnado en el aprendizaje matemático.

Los materiales ponen al alumno en el centro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y permite desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico: un proceso emocional y emocionante pensado para comprometer al alumno a través de estímulos positivos.

Innovamat propone unas matemáticas contextualizadas, un currículum flexible, actividades variadas que parten de material manipulable muy diverso (tarjetas numéricas, tarjetas ilustradas, material de conteo, tangrams, monedas y billetes, pizarras mágicas …) y applets, técnicas y estrategias que facilitan la evaluación y la gestión del aula del siglo XXI, la personalización del aprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la gamificación.

El material didáctico Innovamat ha sido elaborado por un numeroso grupo de personas expertas  en diferentes disciplinas como la matemática, la pedagogía, la ingeniería y el diseño: Cecilia Calvo, David Barba, Laura Morera, Marc Guinjoan y Abraham de la Fuente.

El contenido educativo se organiza en tres grandes bloques donde se trabajan diferentes conceptos matemáticos y dimensiones empleando metodologías pedagógicas diversas.

 

 1. a) Laboratorio de números: cubre numeración y cálculo, el bloque con más peso durante la etapa de educación primaria, especialmente en ciclo inicial, y que establece los fundamentos del aprendizaje matemático.

Los conceptos se presentan de manera cíclica, tanto a lo largo de todo el curso como dentro de cada trimestre, con un incremento progresivo de la dificultad.

El aula cambia radicalmente de forma: el / la maestro / a pasa a ser un / a guía del aprendizaje en lugar de transmitir todos los conocimientos.

Es el alumnado que, mediante las actividades de conversación matemática y el uso de materiales manipulativos o miniaplicaciones digitales, aprende los conceptos por él  mismo

 1. b) Aventuras y retos matemáticos: cubre el resto de bloques (relaciones y cambio, espacio y forma, medida y estadística y azar) sin perder de vista numeración y cálculo.Los conceptos se presentan en forma de retos guiados y contextualizados dentro de historias de fantasía. Cada curso escolar, el alumnado es protagonista de dos historias diferentes llenas de retos, presentadas con vídeos de una serie de animación. Se presenta un problema por sesión y, con la ayuda de actividades introductorias guiadas por el profesorado, se trabaja con profundidad su resolución. c) Plataforma: permite la práctica individual en el aula de actividades de todos los bloques de contenidos. Su aparición se regula en función de las necesidades individuales. Las actividades ofrecen ayudas y explicaciones adaptadas al nivel de cada niño.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>