Projecte educatiu

 

El nucli de la comunitat educativa de la nostra escola són les i els mestres, les famílies i les i els alumnes, el personal de cuina (monitors, cuiners i ajudants de cuina) i el personal administratiu (auxiliar administrativa i conserges). Però cal comptar amb totes aquelles altres persones que intervenen d’una o altra manera en la dinàmica del centre.

Característiques i trets d’identitat:

 • El nostre centre es defineix com a aconfessional, i es manifesta pluralista, tolerant I respectuós amb la diversitat religiosa en el marc de la legislació vigent.
 • El nostre centre vol potenciar una educació integral de l’alumnat sense discriminació per raó de sexe.
 • Considerem la diversitat (cultural, religiosa, social, econòmica…) com un fet enriquidor per a la totalitat de la comunitat educativa (alumnes, mestres, pares…).
 • També respectarem i considerem enriquidors els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
 • Considerem que s’han de fomentar en l’alumne actituds de diàleg i de tolerància davant les diferents manifestacions d’una societat plural i democràtica.
 • L’escola pretén donar a conèixer als alumnes la societat i nacionalitat catalanes, i despertar en ells el respecte i l’estima, des d´una perspectiva humanística i universal sense oblidar la diversitat d’origen dels membres de la nostra comunitat.
 • L’escola considera essencial l’educació integral de l’individu, tot fomentant valors i actituds que es concretin en hàbits i pautes de comportament, tal com estan especificats en les Normes d’Organització i Funcionament del centre.
 • La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, i per tant serà la d’ús habitual, tant a nivell oral com escrit, en tots els seus òrgans i àmbits de la comunitat educativa: alumnes, mestres, pares i mares, personal de serveis i d’administració.
 • L’escola proporcionarà als alumnes una adequada competència lingüística en català i en castellà. També es garantirà un coneixement i ús bàsic de l’anglès.
 • A la nostra escola entenem l’aprenentatge com un procés que implica la totalitat de la persona, en el qual es desenvolupa una gran diversitat de capacitats: Intel·lectuals, procedimentals, emocionals, socials, actitudinals… Entenem el paper del mestre com a orientador i dinamitzador d’aquest desenvolupament natural. L’escola és un lloc d’aprenentatge.
 • Entenem l’aprenentatge com un progres individual de l’alumne, que parteix de les seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. L’ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i els interessos dels alumnes, i també el seu ritme personal de progres.
 • L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant.
 • L’escola promou una gestió participativa, democràtica i efectiva en tots els òrgans que la composen, per mitjà dels representants elegits per cada un d’ells. L’escola crea vies de participació per aconseguir una unitat de tots els membres que intervenen en el seu desenvolupament (pares, alumnes, Mestres, personal no docent i administració).
 • L’escola tindrà com a màxim responsable i òrgan de govern, el Consell Escolar del centre. Aquest serà qui en última instancia decideixi les qüestions d’escola. El claustre de professors serà qui decideixi la línia pedagògica a seguir i tindrà totes les competències en aquest sentit, sempre que no hi hagi contradiccions amb el projecte Educatiu.

Donada la diversitat de seccions possibles, s’ha cregut oportú no crear cap pàgina específica en la maqueta inicial, deixant a criteri del centre la decisió sobre la millor manera d’estructurar la descripció del seu projecte educatiu. En crear els apartats és important que la caixa Atributs de la pàgina tingui com a pare/mare “Projecte educatiu“, i que se seleccioni com a plantilla l’opció “Menú lateral“.