Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, professorat, representants de l’AMPA, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu de centre (PEC), la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Si voleu saber més detalls de la normativa que regeix els Consells Escolars, podeu fer click aquí ;).

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Marta Rué

Cap d’estudis: Montse Balsera

Secretària: Carol Verdugo

Sector Famílies: Vanesa Verdú, Patrícia Insua, Isabel Lao i Ana Maria Paniagua.

Sector Mestres: Marta de la Calle, Marta Nieto, Mara Puerto i Francisco Usero.

Representant de l’AFA: Olga Martos

Representant Municipal: Francisco Martínez.

Comissions del Consell Escolar

Econòmica: Vanesa Verdú, Francisco Martínez, Marta Rué i Carol verdugo.

Permanent: Montse Balsera, Isabel Lao, Carol verdugo i Marta Rué.

Convivència: Patrícia Insua, Marta Nieto, Marta de la Calle, Francisco Usero i Olga Martos.

Coeducació: Maria Puerto