Projecte educatiu

Entenem que l’educació consisteix en el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de totes les capacitats dels alumnes, en ordre a la construcció de la pròpia personalitat en el marc de l’educació cristiana.

El col·legi té com a objectius prioritaris:
– La formació integral i permanent, per assolir la maduresa emocional i l’equilibri personal de l’alumne/a.
– Una educació personalitzada per potenciar els valors morals, socials i democràtics que facin dels nostres alumnes ciutadans integrats a la societat actual i amb esperit crític. Acompanyament personalitzat mitjançant tutories individuals.
– Promoure el respecte per la diversitat, la convivència, l’equitat, la tolerància, les minories, la pau, …
– Estimular la relació família-escola
– Facilitar coneixement i estimació del patrimoni cultural català, també sentit de pertinença i arrelament al país.
– Crear consciència de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient.
– Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi.
– Adquirir habilitats per la prevenció i solució de conflictes que els permeti desenvolupar-se en tots els àmbits.
– Adquirir les habilitats necessàries per tal que els alumnes entenguin i s’expressin en llengua anglesa.
– Adquirir una formació acadèmica adient als moments actuals, realista, actualitzada, pràctica, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de cada alumne/a. També actituds de confiança i iniciativa.