Us informem que aquest curs escolar 2016-17 hi ha eleccions al Consell Escolar del nostre centre. Haurem de renovar la meitat del professorat i dels pares/mares. Us anirem informant del calendari del procés oportunament.

Què és el consell escolar de centre?

El consell escolar de centre és l’òrgan de govern del centre educatiu.

Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.