PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIONS CURS 2020 – 2021

  • ALUMNES ACTUALS:

QUAN? Del 3 al 15 de juny

COM? Responent al correu que se li enviarà.

Tot l’alumnat d’enguany susceptible de seguir cursant algun ensenyament amb nosaltres el pròxim curs escolar, rebrà un correu electrònic on se li demanarà que el retorni per reservar la plaça, en cas de voler confirmar-la per al pròxim curs escolar.

___________________________________________________________________________________

– ALUMNOS ACTUALES:

¿CUÁNDO? Del 3 al 15 de junio

¿CÓMO? Respondiendo al correo que se le enviará. Todo el alumnado de este año susceptible de seguir cursando alguna enseñanza con nosotros el próximo curso escolar, recibirá un correo electrónico donde se le pedirá que lo devuelva para reservar la plaza, en caso de querer confirmarla para el próximo curso escolar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ALUMNAT NOU:

 COM? Dues formes per fer-ho: A.- PER CORREU ELECTRÒNIC / B.- DE FORMA PRESENCIAL 

A.- PER CORREU ELECTRÒNIC

QUAN? Del 15 al 29 de juny

Per poder fer les preinscripcions de forma telemàtica, caldrà que seguiu les següents instruccions:

PAS 1

Si ja sou a la web del centre https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/ aneu al PAS 2. O bé, a través de la web de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou:  https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/educacio/altres-ensenyaments/ensenyament-dadults

PAS 2

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de preinscripció. En primer lloc, us demanarà que demaneu permís per descarregar el document. Clica a “REQUEST”. Més tard, et demanarà que enviïs la petició i ja podràs descarregar-te el document.

https://drive.google.com/open?id=1LcZMeqwTWM9ERii2TAdHs7ZN9MSOPD3H

PAS 3

Imprimiu-lo i ompliu-lo a mà correctament.

PAS 4

Envieu-lo a l’adreça electrònica:  e3011765@xtec.cat escanejat o fotografiat amb la documentació sol·licitada (per als majors d’edat i per a tots els ensenyaments):

– DNI, NIE o Passaport en vigència;

– Targeta Sanitària Individual,

– Foto mida carnet;

Cal indicar a l’ASSUMPTE: ENSENYAMENT QUE SE SOL·LICITA_NOM I COGNOMS DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Exemples:

Castellà A1_Nom i cognoms de la persona sol·licitant                                           

Castellà A2_Nom i cognoms de la persona sol·licitant                                  

GESO1_Nom i cognoms de la persona sol·licitant                                                     

GESO2_Nom i cognoms de la persona sol·licitant                                                       

Formació instrumental_Nom i cognoms de la persona sol·licitant                              

Curs de preparació GS_Nom i cognoms de la persona sol·licitant

ULL, MENORS D’EDAT!

Si es tracta d’alumnes menors d’edat, caldrà:

Omplir l’apartat de la sol·licitud d’inscripció destinada a les dades dels pares o tutors legals. En primer lloc, us demanarà que demaneu permís per descarregar el document. Clica a “REQUEST”. Més tard, et demanarà que enviïs la petició i ja podràs descarregar-te el document.

https://drive.google.com/open?id=1o8zNWdbH4YRZeBq1Rk5WFLM6DS_Y4vU6

https://drive.google.com/open?id=1r1hz4D7m25sHnVnZW2EB46VDeDxzZve8

Adjuntar una còpia de la documentació (DNI, NIE o Passaport en vigència) dels pares o tutors legals i una còpia del llibre de família del primer full i de la pàgina on apareix el nom del o de la menor sol·licitant.

Adjuntar la documentació justificativa per la qual compleix un dels requisits establerts per matricular-se en un centre d’adults tot i ser menor d’edat: certificat PFI aprovat o contracte de treball.

https://drive.google.com/open?id=1CYKelX3JtujnQ6TZiAbp7vJykGvsDASn

 

ULL, ALUMNES CASTELLÀ A2!

Els alumnes que vulgueu accedir al curs d’A2 caldrà que adjunteu un certificat de superació del nivell A1 o haureu de realitzar una prova de nivell durant el mes de setembre (s’informarà de la data la primera setmana de setembre).

PAS 5

Un cop hàgim rebut per correu la sol·licitud emplenada, la documentació requerida i la foto escanejada, us introduirem a la nostra base de dades i rebreu un correu de confirmació amb el número de sol·licitud de preinscripció atorgat.

En últim lloc, us demanem que ompliu aquest qüestionari en relació a  l’accés a recursos tecnològics i possibilitat de connectivitat a internet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedjwfCxJRrfy69fajDdbIM-5EGx0arpXwM8Fo7lG-erX5zeA/viewform?vc=0&c=0&w=1

___________________________________________________________________________________

A.- POR CORREO ELECTRÓNICO

¿CUÁNDO? Del 15 al 29 de junio

Para poder hacer las preinscripciones de forma telemática, será necesario que se siga las siguientes instrucciones:

PASO 1
Si ya habéis accedido a la web del centro: https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/ dirigiros al PASO 2. O a través de la web de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Salou: https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/educacio/altres-ensenyaments/ensenyament-dadults

PASO 2
Descargad el impreso de solicitud de preinscripción. En primer lugar, pedirá que se solicite permiso para descargar el documento. Pulsad en “REQUEST”. Más tarde, os pedirá que enviéis la petición y ya podréis descargar el documento.

https://drive.google.com/open?id=1LcZMeqwTWM9ERii2TAdHs7ZN9MSOPD3H

PASO 3
Imprimid y rellenad a mano correctamente.

PASO 4
Enviadlo a la dirección electrónica: e3011765@xtec.cat escaneado o fotografiado con la documentación solicitada (para los mayores de edad y para todas las enseñanzas:
– DNI, NIE o Pasaporte en vigencia;
– Tarjeta Sanitaria Individual,
– Foto tamaño carnet;

Hay que indicar en el ASUNTO: ENSEÑANZA QUE SE SOL·LICITA_NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE
Ejemplos:

Castellano A1_Nombre y apellidos de la persona solicitante

Castellano A2_Nombre y apellidos de la persona solicitante

GESO1_Nombre y apellidos de la persona solicitante

GESO2_Nombre y apellidos de la persona solicitante

Formación instrumental_Nombre y apellidos de la persona solicitante

Curso de preparación GS_Nombre y apellidos de la persona solicitante

OJO, MENORES DE EDAD!
Si se trata de alumnos menores de edad, será necesario:
– Rellenar el apartado de la solicitud de inscripción destinada a los datos de los padres o tutores legales. Descargar el impreso de solicitud de preinscripción. En primer lugar, pedirá que se solicite permiso para descargar el documento. Pulsad en “REQUEST”. Más tarde, os pedirá que enviéis la petición y ya podréis descargar el documento.

https://drive.google.com/open?id=1o8zNWdbH4YRZeBq1Rk5WFLM6DS_Y4vU6

https://drive.google.com/open?id=1r1hz4D7m25sHnVnZW2EB46VDeDxzZve8

– Adjuntar una copia de la documentación (DNI, NIE o Pasaporte en vigencia) de los padres o tutores legales y una copia del libro de familia de la primera hoja y de la página donde aparece el nombre del o de la menor solicitante.
– Adjuntar la documentación justificativa para la que cumple uno de los requisitos establecidos para matricularse en un centro de adultos a pesar de ser menor de edad: certificado PFI aprobado o contrato de trabajo.

https://drive.google.com/open?id=1CYKelX3JtujnQ6TZiAbp7vJykGvsDASn

OJO, ALUMNOS CASTELLANO A2!
Los alumnos que deseen acceder al curso de A2 habrá que adjuntar un certificado de superación del nivel A1 o superar una prueba de nivel durante el mes de septiembre (se informará de la fecha la primera semana de septiembre).

PASO 5
Una vez hayamos recibido por correo la solicitud cumplimentada, la documentación requerida y la foto escaneada, os introduciremos en nuestra base de datos y recibirá un correo de confirmación con el número de solicitud de preinscripción otorgado.

En último lugar, pedimos que se rellene este cuestionario en relación al acceso a recursos tecnológicos y posibilidad de conectividad a internet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedjwfCxJRrfy69fajDdbIM-5EGx0arpXwM8Fo7lG-erX5zeA/viewform?vc=0&c=0&w=1

___________________________________________________________________________________

B.- DE FORMA PRESENCIAL:

QUAN? Del 23 al 29 de juny. Amb cita prèvia

PAS 1

Demaneu CITA PRÈVIA d’una de les 2 formes següents:

enviant un correu electrònic a e3011765@xtec.cat, indicant l’ensenyament que es sol·licita, el nom de la persona sol·licitant i un número de telèfon de contacte.

Cal indicar a l’ASSUMPTE: CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ ENSENYAMENT QUE ES SOL·LICITA

Exemples:

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ Castellà A1                                                   

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ Castellà A2                                     

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_GESO1                                                       

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ GESO2                                                    

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ Formació instrumental                         

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ_ Curs de preparació GS

trucant a un dels següents números de telèfon, segons l’ensenyament al qual voleu accedir:

CASTELLÀ: 661 86 76 27, de 10h a 13h de dilluns a divendres.

FORMACIÓ INSTRUMENTAL: 661 86 76 27, de 10h a 13h de dilluns a divendres.

GESO: 661 86 76 33,de 10h a 13h de dilluns a divendres.

Curs de preparació GS: 687 65 65 97, de 10h a 13h de dilluns a divendres.

PAS 2

Adreceu-vos el dia i l’hora indicada al Centre Atenea, Avinguda Pau Casals, núm. 14. Cal dur mascareta quirúrgica i guants.

PAS 3

Porteu la foto, la documentació fotocopiada amb els originals (DNI, NIE o Passaport en vigència; Targeta Sanitària Individual, foto mida carnet)  i un  bolígraf blau.

PAS 4

Ompliu l’imprès de sol·licitud de preinscripció que us facilitarem.

ULL, MENORS D’EDAT!

Si es tracta d’alumnes menors d’edat, caldrà:

– Venir acompanyat/da amb un dels progenitors o dels tutors legals.

Omplir l’apartat de la sol·licitud d’inscripció destinada a les dades dels pares o tutors legals.

Adjuntar una còpia de la documentació (DNI, NIE o Passaport en vigència) dels pares o tutors legals i una còpia del llibre de família del primer full i de  la pàgina on apareix el nom del o de la menor sol·licitant.

Adjuntar la documentació justificativa per la qual compleix un dels requisits establerts per matricular-se en un centre d’adults tot i ser menor d’edat: certificat PFI aprovat o contracte de treball.

ULL, ALUMNES CASTELLÀ A2!

Els alumnes que vulgueu accedir al curs d’A2 caldrà que adjunteu un certificat de superació del nivell A1 o supereu una prova de nivell durant el mes de setembre (s’informarà de la data la primera setmana de setembre).

PAS 5

Un cop hàgim rebut per correu la sol·licitud emplenada, la documentació requerida i la foto escanejada, us introduirem a la nostra base de dades i us lliurarem  un document de confirmació amb el número de sol·licitud de preinscripció atorgat.

___________________________________________________________________________________

B.- DE FORMA PRESENCIAL:

¿CUÁNDO? Del 23 al 29 de junio. Con cita previa

PASO 1

Pide CITA PREVIA de una de las 2 formas:

– enviando un correo electrónico a e3011765@xtec.cat, indicando la enseñanza que se solicita, el nombre de la persona solicitante y un número de teléfono de contacto.

Hay que indicar en el ASUNTO: CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓ_ ENSEÑANZA QUE SE SOLICITA Ejemplos:

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN_ Español A1

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN_ Español A2

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN_GESO1

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN_ GESO2

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓ_ Formación instrumental

CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN _ Curso de preparación GS

– llamando a uno de los siguientes números de teléfono, según la enseñanza a la que desea acceder:

– CASTELLANO: 661 86 76 27, de 10h a 13h de lunes a viernes.

– FORMACIÓN INSTRUMENTAL: 661 86 76 27, de 10h a 13h de lunes a viernes.

– GESO: 661 86 76 33, de 10h a 13h de lunes a viernes.

– Curso de preparación GS: 687 65 65 97, de 10h a 13h de lunes a viernes.

PASO 2

Diríjase el día y la hora indicadas en el Centro Atenea, Avenida Pau Casals, núm. 14. Hay que llevar mascarilla quirúrgica y guantes.

PASO 3

Lleve la foto, la documentación fotocopiada con los originales (DNI, NIE o Pasaporte en vigencia; Tarjeta Sanitaria Individual, foto tamaño carné) y un bolígrafo azul.

PASO 4
Rellene el impreso de solicitud de preinscripción que os facilitaremos.

OJO, MENORES DE EDAD!
Si se trata de alumnos menores de edad, será necesario:
– Venir acompañado / a con uno de los progenitores o de los tutores legales.
– Rellenar el apartado de la solicitud de inscripción destinada a los datos de los padres o tutores legales.
– Adjuntar una copia de la documentación (DNI, NIE o Pasaporte en vigencia) de los padres o tutores legales y una copia del libro de familia de la primera hoja y de la página donde aparece el nombre del o de la menor solicitante.
– Adjuntar la documentación justificativa para la que cumple uno de los requisitos establecidos para matricularse en un centro de adultos a pesar de ser menor de edad: certificado PFI aprobado o contrato de trabajo.

OJO, ALUMNOS CASTELLANO A2!
Los alumnos que desee acceder al curso de A2 habrá que adjuntar un certificado de superación del nivel A1 o supere una prueba de nivel durante el mes de septiembre (se informará de la fecha la primera semana de septiembre).

PASO 5
Una vez hayamos recibido por correo la solicitud cumplimentada, la documentación requerida y la foto escaneada, os introduciremos en nuestra base de datos y le entregaremos un documento de confirmación con el número de solicitud de preinscripción otorgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En cap cas s’atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia per correu electrònic o via telèfon o es presenti sense mascareta quirúrgica o guants.

___________________________________________________________________________________

En ningún caso se atenderá a nadie que no haya pedido cita previa por correo electrónico o vía telefónica o se presente sin mascarilla quirúrgica o guantes.