Taller d’estudi assistit: “CROMA”

Els tallers de suport a l’estudi  tenen com a objectiu general potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat tot potenciant  l’autonomia en l’aprenentatge de l’alumnat, millorant les seves habilitats socials i afavorint l’ús de la llengua catalana.

Dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn, d’acord amb l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per aquest curs s’han organitzat uns Tallers de Suport a l’Estudi per a nens i nenes de 5è i 6è, amb alumnes voluntaris de la UAB com a monitors.

Els objectius d’aquests tallers són:

 • Fer créixer l’interès per l’aprenentatge.
 • Crear un espai de treball òptim,  on es valori la diversitat dels seus membres en tant que potencial per treballar en equip i aconseguir de manera conjunta els resultats desitjats.
 • Adquirir hàbits d’organització i estudi.
 • Treballar les habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure).
 • Treballar les habilitats socials: relació entre iguals, cooperació, respecte cap els altres i treball en equip.
 • Desenvolupar valors i aptituds com l’autoestima, la cohesió de grup, el cooperació, l’expressió i comunicació oral, la responsabilitat, entre d’altres.
 • Reforçar els processos de vinculació escolar com a via per aconseguir trajectòries d’èxit.

 Descripció

Taller 1,30h de durada els dimarts i dijous en horari extraescolar de 16:30 a 18:00 hores.

La família rebrà dos informes de l’evolució de l’alumne al taller, després del Nadal i en finalitzar el taller.

Compromís d’assistència

 •  La família es compromet a vetllar per l’assistència del seu fill o filla a les sessions del Taller d’Estudi.
 •  Quinzenalment es notificarà a la família l’evolució de l’alumne dins del taller (Agenda personal de l’alumne), i hauran de signar conforme estan assabentats.
 • En cas d’absència per causa justificada cal comunicar-ho mitjançant l’agenda o bé nota escrita i signada amb el número de DNI de la persona responsable del infant.
 • Quan l’absentisme de l’alumne arriba a un 30 % de les hores, i són faltes injustificades, es comunicarà a la família i si no es recondueix la situació serà donat de baixa del taller.
 • En cas de renúncia voluntària a l’assistència al taller s’haurà de comunicar a la direcció del centre i signar el full de renúncia especificant els motius de baixa.