Pla reobertura

 

Pla reobertura (enllaç al Pla complet)

Com us vam informar la setmana passada, el Departament d’Educació ha elaborat un Pla d’obertura de centres educatius en fase 2. Aquest pla de reobertura no suposa un retorn a les activitats lectives a l’escola, l’acció educativa continuarà sent telemàtica (propostes setmanals via mail, Moodle o G-Suite).

L’obertura dels centres educatius només es contempla per dur-hi a terme les següents activitats:

  • Acció educativa presencial i voluntària pels alumnes de sisè. Un dia a la setmana de 9:00 a 11:00 en grups reduïts de fins a 10 alumnes (segons el nombre de demandes).
  • Atenció personalitzada en qualsevol nivell amb l’alumne, un mestre i un dels progenitors (caldrà pactar amb anterioritat data i hora entre les 9:00 i les 13:00).
  • Atenció tutorial en grups reduïts. En els propers dies decidirem si realitzem, durant la setmana del 15 al 19, sessions presencials en grups de 10 alumnes per tal de fer un comiat del curs, recollir tot el que ha quedat a l’escola i retornar els llibres de socialització.
  • Acollida pels alumnes d’Infantil. En grups estables i de fins a 8 alumnes  de 9:00 a 13:00 només per les famílies que mitjançant declaració responsable justifiquin que els progenitors treballen de forma presencial i necessiten d’aquest recurs.

Per tal de dur a terme aquest pla ha calgut detectar els mestres que pertanyen a grups d’especial vulnerabilitat i per tant no tots els docents ni personal del centre podran dur a terme aquestes tasques.

Els grups d’atenció s’organitzaran en funció de la demanda i per tant poden no coincidir amb el grup de referència de l’alumne/a i poden estar atesos per qualsevol dels mestres de l’escola. Garantirem espais ventilats i amb superfícies que permetin 4mper alumne/a. Les entrades i sortides hauran de ser esglaonades i a les hores convingudes.

En aquest pla de retorn no es contempla ni el servei de menjador ni el de transport escolar.

Recomanarem l’ús de mascaretes d’un sol ús en tots els moments en el que els alumnes estiguin al centre per a totes les franges d’edat.

Per tal de dur a terme la ventilació, neteja i desinfecció el Departament ha facilitat unes pautes generals per a les empreses encarregades d’aquest servei.

Per reincorporar-se els alumnes, mestres i progenitors que sol·licitin una tutoria personalitzada hauran de reunir els següents requisits:

–  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

–  Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

–  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

–  Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

–  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

–  Malalties cardíaques greus.

–  Malalties que afecten al sistema immunitari(per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–  Diabetis mal controlada.

–  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Davant la presència de símptomes compatibles amb COVID-19, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

–  Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic

–  Avisar pares, mares o tutors.

–  Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.

–  Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos

–  Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

Les famílies es comprometran a comunicar qualsevol símptoma que pugui tenir l’alumne/a al centre de forma immediata per tal de prendre les mesures oportunes.

Per tal de poder finalitzar el Pla de Retorn a la nostra escola necessitem que abans del dimecres 27 de maig a les 12:00 hagueu omplert el següent formulari (només les famílies que necessitin l’acollida):

Quan hagueu omplert el formulari rebreu més indicacions per la reincorporació al centre així com la declaració responsable.

Per tal de sol·licitar una tutoria (atenció personalitzada) caldrà posar-se en contacte amb el tutor/a per concretar data i hora (mitjançant correu de la classe).

Per qualsevol dubte o consulta podeu contestar aquest mateix correu o trucar al 977688352  de 9:00 a 13:00.

Podeu trobar el document elaborat pel Departament d’Educació en el següent enllaç:

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>