Projecte Ligüístic

Projecte Lingüístic de centre

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana i l’anglesa i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.