Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Composició: El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, mestres, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Funcions: La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Participació de les famílies: Les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al Consell.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Importància de la participació de les famílies: Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills/es. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és important.

El Consell Escolar de l’Escola Sant Pere està format per:

  • Directora del centre: Elisabet Colom
  • Cap d’estudis: Ester Galdón
  • Secretària del centre: Noemí Casamitjana
  • Representant de l’Ajuntament: Cecília Berdié
  • Representants dels mestres: Anna Casas, Joana González, Miquel Serrano, Josefina Suárez i Meritxell Marí
  • Representants dels pares i mares: Núria Banqué, Anna Escolà, Conxita Grima i Lina Sánchez
  • Representant AMPA: Emma Flores
  • Representant del PAS: Marta Burgos