Projectiu educatiu de centre

L’escola Joan Sallarès i Pla és una escola pública de barri amb un gran interès pel treball de la cohesió social integrada als projectes d’innovació .

L’escola ofereix les etapes d’educació infantil i primària amb una metodologia oberta al treball competencial i sistemàtic de les diferents àrees curriculars .

ELS ESPAIS D’APRENENTATGE FUNCIONAL:

UNA ALTRA METODOLOGIA ÉS POSSIBLE

Els Espais d’Aprenentatge Funcional són una manera diferent de treballar. Una manera de treballar sense llibres, més competencial, amb un altre tipus d’organització i amb un plus de creativitat. Aquí el treball en grup, l’autonomia personal i l’expressió oral són molt importants.

Com s’organitzen?

Actualment els EAF ocupen les franges horàries del matí del dimarts, dimecres i dijous. El nostre objectiu és ampliar el nombre d’ espais i la seva durada, així com estendre la seva metodologia a la resta de l’horari lectiu.

Com són els grups ?

Els espais s’organitzen per cicles. Cada cicle prepara 6 espais, i reparteix els alumnes dels 4 grups. S’agrupen en aules de 12 alumnes de diferents nivells en tres grans grups : PETITS (educació infantil ) , MITJANS (primer , segon i tercer ) i GRANS (qaurt , cinquè i sisè ) . D’aquesta manera la ràtio d’alumnes es redueix una mica, sent les 4/6 d’un grup classe. Aquesta barreja de nens afavoreix també el treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre iguals. Aquest grup d’espais serà el mateix durant tot el curs i és per això que és important la coordinació dels membres del cicle per confegir uns grups el més heterogenis possible.

Quantes sessions dura cada espai ?

Cada espai durà 2 sessions d’una hora , amb un total de 8 espais diferents .

Quins espais s’ utilitzen per treballar ?

Els espais físics emprats són diversos, depenent de la disponibilitat i de la metodologia. Actualment s’utilitzen la majoria d’aules de l’escola , la biblioteca , l’aula de música  d’anglès  i l’ aula de la ràdio. No obstant sovint sortim fora, ja sigui al Parc Central, al pati, al supermercat, etc.

Quines àrees comprenen les activitats dels ambients ?

Els Espais d’Aprenentatge Funcional (EAF), formen part del currículum de l’escola, malgrat que es troben al marge de l’organització horària lectiva ordinària. Lògicament hi ha un criteri estratègic darrera de la seva tria, ja sigui per compensar febleses, o per afavorir aquelles potencialitats de les quals disposa el centre.  L’anàlisi del resultats de les Competències Bàsiques de Primària, així com l’Avaluació Global Diagnòstica del nostre Pla d’Autonomia de Centre, ens ha d’ajudar en el disseny d’aquests EAF. És aquesta anàlisi la que ens va fer veure les mancances d’expressió escrita, i el disseny de l’ambient de l’Autobiografia i dels Jocs de Llengua, i les mancances de geometria i estadística el que ens va fer pensar l’ambient de Mapes i Gràfics. Les fortaleses de l’escola les poden potenciar en ambients de caire tecnològic com el de Ràdio, l’Audiovisual, o Robòtica. Enguany també es continua treballant la importància del medi ambient a l’hort de l’escola , com un espai més , dins del marc del programa AGENDA 21 del qual l’escola en participaEn aquest curs 2017- 2018 , les activitats han estat renovades .

D’altra banda , aquest curs les tardes dels dilluns es treballa per Ambients d’Aprenentatge Funcional , amb activitats més obertes a l’elecció dels alumnes segons els seus centres d’interès i les seves motivacions .