Projecte d’innovació

ILEC (lectura)

El projecte ILEC consisteix en fomentar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El claustre de mestres s’ha format durant tres cursos (2015-2018) per poder ajudar als alumnes a millorar la competència lingüística mitjançant noves orientacions i pautes específiques per a cada nivell.

D’aquest projecte n’ha sortit l’elaboració del nou Pla de Lectura del centre, que forma part del nostre PEC.