Línies d’implementació pròpies del centre

METODOLOGIA CLIL

La metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera), també anomenada amb l’acrònim en anglès CLIL (Content and Language Integrated Learning), fomenta ampliar la dimensió de l’aprenentatge de la llengua estrangera, i passa de ser un aprenentatge merament lingüístic a converteix aquesta llengua en el vehicle per adquirir nous coneixements.

Antecedents i implementació de l’AICLE

Tot i que els mínims que figuren al Currículum de l’educació primària són de 420h a l’àrea de primera llengua estrangera i això repercuteix en dues hores setmanals a cada curs de primària, a la nostra escola des del curs 2011-12 hem incrementat les hores de docència en anglès. A cinquè es fan dues hores i mitja i a sisè es fan tres hores.

També des del curs 2009-10 es realitzen les sessions de plàstica a cicle superior en llengua anglesa. Des del curs 2014-15 s’ha vist incrementat amb la realització de la plàstica de 4t també en anglès.

El curs 2014-15 també es va iniciar la docència de la psicomotricitat i l’educació física en llengua anglesa a partir d’EI-4.

Objectius

  • Incrementar el nombre d’hores que els alumnes estan en contacte a una llengua estrangera.
  • Millorar els resultats en les proves d’avaluacions interna i externa en l’àrea de llengua estrangera.
  • Millorar el nivell dels alumnes pel que fa a la comprensió i l’expressió oral.
  • Potenciar que els alumnes vegin la diversitat lingüística i cultural com un enriquiment personal.
  • Millorar la coordinació entre tots els/les mestres que imparteixen llengua anglesa o alguna àrea no lingüística en llengua anglesa al centre.

Així, un alumne/a al finalitzar l’educació primària a l’escola Quermany haurà realitzat 1032,5h en llengua estrangera.

La llengua tractada fora de l’àmbit lingüístic permet que l’alumnat pugui esdevenir més competencial i pretén donar sentit a l’aprenentatge que s’està fent. A més, els resultats de l’alumnat en les avaluacions externes reflecteixen ens avalen la consolidació d’aquest projecte.

 

SEP TECNOLÒGIC

Pàquna web del SEPTEC elaborada pels alumnes i on es recullen les activitats d’aquest any:  WEB SEPTEC