STEAM

Què és?

Science, Technology, Engineering, Art amb Mathematic.

Per què el treballem?

Per crear persones investigadores, creatives i curioses.

Per què és important ?

Està orientat a potenciar les competències fonamentalment, científiques, tecnològiques i matemàtiques, tot potenciant el desenvolupament de la creativitat i la capacitat innovadora.

Treballem des d’un enfocament tranversal i global afavorint un aprenentatge interdisciplinari, integrant diferents coneixements i continguts associats als àmbits matemàtics, de coneixement del medi, artístic, digital, valors socials i cívics,  aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal i lingüístic.

Tot des d’unes metodologies i didàctiques que es fonamenten en ésser:

  • Significatives i contextualitzades que parteixin de l’alumnat.
  • Actives fomentant l’activitat i autonomia investigadora, el treball cooperatiu, col·laboratiu i, alhora, individual.
  • Crítiques que promoguin l’anàlisi de situacions i qüestionar-se fets.
  • Inclusives orientades a afavorir la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes que tenen estils i ritmes d’aprenentatge diversos.

Per treballar ens basem, principalment, en l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes).

I l’aprenentatge basat en Projectes que permeten assolir la capacitat de raonar, establir relacions, deduir, aplicar els coneixements per resoldre problemes i reptes.