Pla TAC

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars.

pla tacPodreu accedir al Pla TAC del centre actualitzat en aquest enllaç:

PLA TAC