Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

ACORDS CONSELL ESCOLAR CURS 19-20:

ACORDS CONSELL ESCOLAR CURS 18-19

COMPOSICIÓ I COMISSIONS:

 • Presidenta del Consell Escolar: Margarida Sampietro
 • Secretària del Consell Escolar: Sílvia Filella
 • Cap d’estudis: Montse Forns
 • Representants de les famílies: Rosalia Baena, Mònica Medina, Abel Moreno, David Moreno
 • Representants dels mestres: Eva Avilés,  Roser Gassió, Núria Guijalba, Elena Mo, Marta Pena
 • Representant de l’Associació de Pares i Mares: Diana Ros
 • Representant del Personal d’administració i serveis : Sílvia Mayoral
 • Representant de l’Ajuntament: Sergio Talamonte Sánchez

Si teniu qualsevol aspecte que considereu d’interès que el Consell discuteixi, podeu fer arribar la vostra proposta per escrit a la Direcció de l’escola.

FUNCIONS:

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del Claustre de professors, relatives a la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relatius a l’activitat del mateix.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es dugui a terme amb subjecció a l’establert en la Llei  i disposicions que la desenvolupin.
 • Aprovar les Normes d’organització i funcionament del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l’equipament escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l’administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l’administració educativa.