Projecte educatiu

 PROJECTE EDUCATIU – (Resum)

Els trets d’identitat caracteritzen la presa de posició de l’escola respecte als aspectes rellevants en matèria d’educació i són el que conformen el que, també s’anomena, “caràcter propi” de l’escola La Mitjana, com a centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya, assumeix com a propis els  següents principis:

4.1.- TRETS D’IDENTITAT

 1. Llengua vehicular:

L’escola és catalana i fomenta en els seus alumnes el coneixement del fet català com a país, mitjançant el coneixement de la seva llengua i també de la seva cultura i tradicions. La llengua vehicular és el català.

2. Línia metodològica:

L’escola vol garantir una coherència metodològica que, partint de la concepció constructivista de l’aprenentatge, faci els aprenentatges significatius i funcionals.

La línia metodològica es fonamentarà en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada nen.

3. L’educació com a procés integral:

L’escola entén que l’educació ha d’incidir en els diferents aspectes que integren la personalitat del nen (desenvolupament emocional, psicomotriu, cognitiu, social, estètic, creatiu…) i posa els mitjans per a potenciar-los. Es valora fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges i competències.

4. Pluralisme i valors democràtics:

L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i de respecte pels altres. Així mateix s’estimularà en els nens i les nenes els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte, actitud de diàleg…

5. Coeducació:

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren l’activitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als nens i les nenes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

6. Modalitat de gestió institucional:

Una escola democràtica implica la participació responsable, real i efectiva en la seva gestió de tots els estaments que la componen. Es pretén una participació responsable.

7. Relació escola – entorn natural:

L’escola pretén estar arrelada al seu entorn natural, valorant-lo i essent sensible als problemes ambientals més propers.

8. Relació escola- entorn social:

L’escola pretén estar inserida en el seu entorn social, dins del conjunt de les institucions del barri (PEE)  potenciant el diàleg i la col·laboració amb elles.

9. Educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració:

Vol educar en la línia de fomentar l’entesa i solidaritat entre els pobles, el respecte als drets humans i la valoració de la pau i les actituds no- violentes.

10. Desenvolupament, innovació i noves tecnologies:

L’escola vol fomentar el desenvolupament de la innovació educativa ,de les noves tecnologies i la realització de nous projectes, d’acord amb els canvis de la societat.

11. Atenció a la diversitat:

L’escola vol ésser integradora i oberta a la mateixa diversitat que trobem a la societat (física, psíquica, social, cultural, etc). Opta per anar construint un context escolar capaç d’acollir tots els alumnes, vivint les diferències que presentin com un aspecte enriquidor per a tots. Procura el desenvolupament de persones diferents, cadascú segons les seves possibilitats.

4.2.  OBJECTIUS

Per assolir la nostra missió, des d’un vessant integral de la persona, els objectius que ens marquem vénen definits i estructurats en aquests àmbits d’actuació:

 1. Implementar els instruments d’autonomia per millorar l’eficàcia dels serveis que ofereix l’escola.
 2. Assolir la millora de resultats educatius.
 3. Enfortir la cohesió social.
 4. Promoure la participació i la implicació de la comunitat educativa internament i externament.
 5. Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat.
 6. Consolidar l’escola com una organització realment responsable per garantir el seu progrés.

L’escola té com a finalitat que l’alumne desenvolupi en equilibri i harmonia tots els seus aspectes personals i les seves capacitats. Volem aconseguir alumnes competents.

 • Potenciar l’autonomia personal, la creativitat, la curiositat, la capacitat de resoldre conflictes, la inquietud….
 • Atendre els diferents ritmes d’aprenentatge i potenciar les capacitats de cada nen i nena.
 • Fomentar l’aprenentatge significatiu, funcional i entre iguals.
 • Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió.
 • Donar importància, tant als valors i normes com a l’adquisició de competències, tècniques i continguts..
 • Impulsar i integrar el treball amb les noves tecnologies.
 • Fomentar el treball cooperatiu i la recerca (processos de selecció d’informació, elaboració d’aquesta informació amb ús de les diverses tecnologies).
 • Potenciar l’aprenentatge de les llengües, iniciar l’aprenentatge de la llengua anglesa  i en  llegua anglesa des de P-3, dins d’una àrea d’aprenentatge. I a partir de cicle superior, incorporar una segona llengua (que pot ser el francès).
 • Incorporar l’entorn natural de Parc de la Mitjana en les diferents propostes d’ensenyament-aprenentatge
 • Afavorir les iniciatives docents innovadores i positives per a la progressió i millora dels nostres alumnes.
 • Bastir una línia educativa coherent i de futur.

4.3. MISSIÓ

La missió de l’escola La Mitjana és educar els nostres alumnes de les etapes d’educació infantil i educació primària per tal que assoleixin els objectius i competències de cada etapa educativa, especialment la competència d’aprendre a aprendre, amb la finalitat de preparar-los per les altres etapes educatives i de facilitar-los la integració i l’adaptació, mitjançant els processos de formació al llarg de la vida, en una societat multicultural i dinàmica.

Les estratègies, processos i activitats per assolir els objectius del PEC i del Projecte de Direcció es desenvoluparan cada curs escolar en el Pla General Anual de Centre (document on es reflecteixen les actuacions que al llarg de cada curs escolar l’escola durà a terme en els diferents àmbits d’actuacions, unes de noves i d’altres que ja formen part del tarannà quotidià del centre. Aquest document reflecteix les valoracions i aportacions del Claustre i del Consell Escolar.

4.4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

Concebem l’educació com un procés integral que es desenvolupa tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne, que cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos (físic, intel·lectual, moral, etc.) i que considera el conjunt de capacitats i potencials de l’alumne.

L’Educació integral

L’escola ha d’oferir un conjunt d’activitats intencionades i organitzades, destinades a afavorir un desenvolupament global de l’infant (físic, psíquic, emocional, afectiu, social i cognitiu).

La construcció dels aprenentatges

Entenem que l’alumne és qui construeix, enriqueix, modifica, coordina i diversifica els seus esquemes ; ell és el veritable artífex del seu procés d’aprenentatge i d’ell depèn la construcció del coneixement. El mestre ha de tenir un paper mediador, entre l’alumne i el contingut, fomentant la negociació com a motor per prendre decisions. Cal fomentar l’autorregulació en els alumnes i en el grup per tal d’assolir els objectius fixats.

Aprenentatge funcional

És aquell que busca la utilitat i el sentit de les activitats, el que parteix dels interessos dels nens i de les nenes. D’aquesta manera el component afectiu de les persones es veu potenciat, aspecte molt important per aconseguir un aprenentatge més reeixit. Així el mestre pot partir de la motivació intrínseca, com a base de les activitats, sense oblidar que també hi ha d’haver moments per la motivació extrínseca.

L’aprenentatge significatiu

És el que estableix  un marc de relacions i connexions necessàries per tal de fer avançar a cadascú el màxim possible a partir dels coneixements i idees prèvies. El mestre ha de vetllar per evitar la desmotivació per manca de repte i el bloqueig per una demanda massa allunyada de les possibilitats. S’haurà de treballar per establir mecanismes que fomentin l’autoavaluació i les propostes de millora personals

Diversitat

Les situacions d’aprenentatge, tenint en compte les diferències existents a les aules, han de ser obertes, flexibles i personalitzades, de manera que assolir-ne els objectius no impliqui necessàriament l’obligatorietat, per part del alumnes, de seguir processos idèntics, arribar a idèntics finals, realitzar el mateix tipus de treball. S’han de valorar els resultats de l’aprenentatge no tan sols en funció de l’error i l’encert, sinó respecte al punt de partida i ressaltant també la importància del procés emprat en la seva consecució.

Interacció social

Tot aprenentatge és producte de la interacció social. La interacció del grup és molt important ja que és moltes vegades l’autorregulador de l’activitat educativa. El paper del mestre és potenciar la discussió i la reflexió del grup sobre dificultats, problemes, presentació de propostes i suggeriments, l’intent de superació de conflictes i errors. Tot això per tal d’afavorir l’aprenentatge. Es fomentarà el treball en parelles, petit grup i en equip i es realitzaran activitats internivells.

L’activitat

Una condició bàsica de tot aprenentatge és la pròpia activitat de l’alumne, entenent per activitat no tan sols l’activitat sensomotora (manipulació d’objectes), sinó també la més estrictament cognitiva i abstracta com la selecció de fonts d’informació, la formulació d’hipòtesis o la presa de decisions, aspectes del tot necessaris per a la reestructuració de coneixements. Les fases de tota activitat haurien de ser tres : anticipació o planificació, desenvolupament de la pròpia activitat i presa de consciència posterior.

L’expressió i els llenguatges

Per comunicar-se és necessària l’expressió i els llenguatges. Aquests, en totes les seves formes (verbal, matemàtic, corporal, visual i plàstic, musical), fan capaços als nens i a les nenes de relacionar-se amb les persones i amb els objectes, els enriqueix i els ajuda a formar la seva personalitat.

4.4.1. METODOLOGIES DE TREBALL

El Treball per projecte

Els Racons a Infantil

Els tallers a Infantil

Espais variats a Educació Primària (Cicle Inicial i Mitjà)

Els tallers de plàstica a Cicle Inicial i Mitjà

Cicle superior Coneixement del medi natural i social

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

L’ensenyament de la llengua o de les llengües d’un país és un dels objectius d’escolarització, però, alhora, és sovint una de les activitats escolars més exigents.

La triple funcionalitat de la llengua com a instrument de comunicació, de representació i de socialització, afecta la globalitat de l’activitat que es fa a l’escola i, per aquest motiu, la planificació del seu tractament no es pot limitar a les àrees lingüístiques ni al professor especialista, ni a l’àmbit estrictament curricular.

Els objectius clau del nostre Projecte Lingüístic són, a grans trets:

– Garantir el coneixement de la llengua catalana a tot l’alumnat, independentment de la seva llengua d’origen, per fer ciutadans arrelats i contribuir a la plena participació ciutadana.

– Garantir el coneixement de la llengua castellana i anglesa per fer persones obertes i competents.

– Despertar la sensibilitat lingüística plurilingüe per fer persones receptives a la diversitat cultural i a la convivència intercultural.

– Organitzar les diferents llengües, els recursos propis i els criteris per avaluar-ne els resultats.

– Potenciar i assegurar l’èxit per a tothom amb diferents nivells d’exigència.

El nostre Projecte Lingüístic, tal com s’estableix a la Llei d’Educació, i en plena sintonia amb les recomanacions del Consell d’Europa, és un intent seriós d’equilibrar una visió local amb una mirada global, perquè, en un món cada vegada més interrelacionat, intercultural i plurilingüe, la diversitat cultural i la diversitat lingüística són un guany cultural i un indicador de convivència.

A l’escola considerem la competència comunicativa lingüística com la base de tots els aprenentatges perquè fa possible l’accés i la gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat i l’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Afavorim un entorn estimulant perquè la curiositat, el coneixement i la creativitat ajudin al desenvolupament lingüístic.

Saber escoltar, parlar, dialogar, conversar, llegir i escriure són les competències imprescindibles per viure, treballar i exercir amb plenitud els drets com a ciutadà, per això, l’Escola La Mitjana té com a finalitat l’impuls de la lectura i el plurilingüisme.

L’objectiu lingüístic de la nostra escola és aconseguir que al final de l’escolarització obligatòria tot l’alumnat, sigui com sigui i vingui d’on vingui, tingui capacitat d’emprar diferents llengües, en funció del context i dels seus interessos comunicatius. Això vol dir el ple domini del català, del castellà i un domini suficient, almenys de l’anglès, juntament amb una actitud d’obertura i de respecte de la diversitat lingüística i cultural.

EL CURRÍCULUM

Els principis metodològics en el que es fonamenta l’escola són una metodologia de treball per projectes i altres estratègies pedagògiques, con racons, espais, tallers…

Aquest tipus de treball afavoreix l’aprofundiment en la consecució de les competències bàsiques , la integració de tots els alumnes i l’autonomia en els aprenentatges.

En aquest sentit es posa l’accent en el treball per projectes des d’un plantejament integrador i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits.

Es facilita una organització social de l’aula,  dels continguts, dels espais, dels materials i dels temps que permetin el desenvolupament de les competències bàsiques.

En el treball per projectes s’implementaran estratègies apropiades per l’assoliment de les competències bàsiques com ara investigacions, aprenentatge cooperatiu, treballs globals… en aquests mètodes els alumnes treballen per aprendre i són corresponsables dels aprenentatges dels seus companys (pràctica col·laborat iva, ensenyament recíproc, ensenyament entre iguals, equips cooperatius…).

Es prioritzaran tasques que suposin processos de pensament crític en els alumnes, així com l’aplicació de coneixements adquirits: models d’ensenyament mitjançant cerca o descobriment i de caràcter inductiu que permeten el diàleg, la negociació i modificació de solucions, el reforç del grup a la solució vàlida, la tolerància respecte a les solucions no vàlides i un clima d’inclusió.

Es potenciarà la metodologia investigadora per part de l’alumnat, així com el tractament de la informació ( TICs, consultes bibliogràfiques..) des dels diferents recursos amb què compta l’alumnat.

(Si voleu saber-ne més podeu  consulta el document del PEC).