Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és el marc de referència de tota l’activitat que es fa a l’escola. El PEC recull els trets d’identitat del centre i els objectius generals, al mateix temps que orienta totes les actuacions educatives i promou la col·laboració entre els agents implicats. Així, el PEC garanteix el sentit d’aquesta orientació que ha de ser tant interna (cap a la institució escolar) com externa (cap a l’entorn).

Tot i el seu sentit de referència, el PEC ha de suposar una estructura que doni coherència als diversos plans, projectes i programes i sigui capaç d’harmonitzar-los de manera cooperativa. El PEC adquireix sentit quan permet a la institució escolar anar més enllà i participar, de manera activa, de la vida del barri, ciutat, territori o país.

Per tant, entenem el PEC com un instrument viu i dinàmic, que més enllà de complir uns requisits administratius, està al servei de la planificació docent, la participació de les famílies i de totes les actuacions que fan dels centres institucions vives i atentes als canvis socials en què participen.

En aquest espai podreu trobar PEC i altres documents que el desenvolupen:

  • Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
  • Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
  • Pla General Anual del curs actual (PGAC)
  • Dodecàleg de treball per projectes