ELS PROJECTES

COM TREBALLEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

La dinàmica de treball a Educació Infantil és molt variada i globalitzadora..

Oferim als nens i nenes diverses metodologies per aconseguir que l’aprenentatge sigui el més motivador, manipulatiu i experimental possible.

TREBALL PER PROJECTES:

El tema gira al voltant d’un eix vertebrador.

Els objectius d’aquesta metodologia són:

 • Progressar en el coneixement de l’entorn físic i natural.
 • Adquirir procediments que facilitin l’obtenció d’informació.
 • Habituar-se a treballar experimentalment.
 • Utilitzar la imaginació i la creativitat.
 • Habituar-se a preguntar i donar opinions personals.
 • Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions.
 • Adonar-se del seu propi progrés.
 • Formular hipòtesis i extraure conclusions.
 • Aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apresos.

També treballem de forma sistemàtica l’aprenentatge de la lecto-escriptura (“llenguatge verbal”) i les primeres aproximacions a la numeració i el càlcul (“llenguatge matemàtic”).

Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. Per a nosaltres és més important el procés que no pas el que s’aprèn. Fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.

Amb el projecte afavorim:

 • La iniciativa
 • L’autonomia
 • La implicació de la familia i d’altres agents externs.

“EN DEFINITIVA, L’APRENDRE A APRENDRE”

ELS AMBIENTS

Què són els ambients?

Segons Montessori: un ambient és un espai que vol “estimular la vida, però deixant que el nen/a s’expansioni lliurement”.

Es busca preparar els infants perquè siguin lliures i autònoms, que pensin per ells mateixos, siguin capaços de triar, de decidir i d’actuar a partir de les propostes més o menys estructurades que l’entorn els ofereix.

Podríem dir que la finalitat de la creació d’un ambient d’aprenentatge és promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, un ambient que sigui estimulador, creatiu i participatiu on els nens i nenes actuïn, però també reflexionin sobre la seva pròpia acció des d’una posició activa i competent i que possibiliti la comunicació i la trobada amb les persones que l’habiten.

La filosofia dels ambients és la següent:

“Crear un espai d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en el respecte pels alumnes amb comprensió i amor”.

Un espai educatiu significatiu és aquell que:

 • Promou l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge, donant lloc al fet que els subjectes assumeixin la responsabilitat del seu propi procés.
 • Permet a l’infant prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual cosa li permet pensar, conèixer i descobrir.
 • Permet que els infants puguin resoldre problemes per si mateixos o amb suport dels seus companys, en el qual poden prendre les seves pròpies decisions, aprendre del fracàs i l’error i utilitzar els seus resultats per a resoldre nous problemes en contextos diferents.
 • Genera espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix la producció de sabers amb el treball col·laboratiu i es reconeix la importància de coordinar les accions i pensaments amb els altres.
 • Permet la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.

Quins requisits han de reunir els ambients?

 1. Que ajudin a crear connexions entre les experiències i coneixements previs.
 2. Que convidin a actuar
 3. Que puguin satisfer les necessitats de desenvolupament
 4. En el qual els nens i nenes se sentin segurs i gaudeixin d’autonomia
 5. Que puguin ser utilitzats i transformats
 6. Que siguin estructurats i estimulants
 7. Que siguin complexos i dinàmics
 8. Que afavoreixin la construcció de nous coneixements i nous reptes
 9. Amb escenaris i subescenaris diferents
 10. Amb diferents valors comunicatius, funcionals i semàntics